Poznań: zgłoszenia do konkursu Architectus civitatis nostrae

Jednym z najważniejszych wyzwań dla Poznania jest obecnie przeciwdziałanie spadkowi liczby jego mieszkańców. Wyzwanie to jest wymienione wśród priorytetowych działań Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjętej uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r.

Statuetka Architectus civitatis nostrae

Budowa w granicach miasta dużej liczby budynków mieszkalnych i usługowych o oryginalnej architekturze i funkcjonalnych rozwiązaniach, a także zespołów takich budynków w interesujących i przyjaznych dla mieszkańców układach urbanistycznych, jest jednym z istotnych elementów, które niewątpliwie sprzyjają zahamowaniu tych niekorzystnych tendencji. Dotyczy to nie tylko inwestowania na terenach do tej pory niezabudowanych, ale także przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, rewaloryzacji i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

Wysiłek organizacyjny i ryzyko finansowe budowy nowych obiektów podejmują przedsiębiorcy. Fakt ten jest bardzo rzadko postrzegany w pozytywnym aspekcie i z tego punktu widzenia eksponowany.

Nagrodę Architectus civitatis nostrae (Budowniczy naszego miasta) ustanawia się, aby podkreślić i zwrócić uwagę na dokonania najlepszych przedsiębiorców budujących w Poznaniu, wskazując na ich sprawność organizacyjną, rzetelność i uczciwość, a także troskę o dobro wspólne.

Zgłoszenia

Kandydaturę do Nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą zgłaszać: przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, każdy mieszkaniec miasta oraz Kapituła Nagrody.

Zgłoszenia na piśmie lub w formie elektronicznej powinny zawierać: nazwę przedsiębiorcy, krótki opis z uwzględnieniem charakterystycznych danych zrealizowanego projektu, datę oddania obiektu do użytku, opis zagospodarowania terenu i zdjęcia realizacji oraz uzasadnienie nominacji. Opis zrealizowanego przedsięwzięcia powinien zawierać informacje na temat zagadnień podlegających ocenie opisanych w §2 Załącznika do zarządzenia nr 258/2018/P.

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań, [email protected] (tytuł: Architectus).

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 25 lipca 2018 r.


źródło: UM Poznań