AKTUALNOŚCI

Poznań: II etap konsultacji Studium

Trwają prace nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Rozpoczynjący się II etap konsultacji jest podzielony na dwie części. Pierwsza startuje już dzisiaj.

W pierwszej, która rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 17 grudnia, odbędzie się cykl debat eksperckich i społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz rad osiedli. W debatach eksperckich uczestniczyć mają m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP czy organizacji działających na rzecz środowiska. Planowane są także debaty społeczne (transmitowane online) z przedstawicielami poznańskich rad osiedli.

Spotkania będą podzielone na cztery bloki tematyczne odpowiadające czterem wymiarom uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych Poznania. Uczestnicy będą rozmawiać o kwestiach związanych z systemem zieleni w mieście, mieszkalnictwem, układem transportowym oraz terenami produkcyjno-usługowymi

– wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Debaty z przedstawicielami rad osiedli będą transmitowane na kanale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w serwisie YouTube. Po zakończeniu spotkań w ramach każdego bloku tematycznego, na stronie MPU publikowane będą materiały informacyjne w formie prezentacji multimedialnych, z którymi będzie mógł się zapoznać każdy zainteresowany.

Harmonogram debat w sprawie projektu Studium

Analiza systemu zieleni 

 • 23 listopada- debata ekspercka
 • 25 listopada (godz. 17:00) – debata społeczna transmitowana online
 • 26 listopada – publikacja prezentacji multimedialnej

Analizy mieszkaniowe 

 • 30 listopada – debata ekspercka
 • 2 grudnia (godz. 17:00) – debata społeczna transmitowana online
 • 3 grudnia – publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza układu transportowego

 • 7 grudnia – debata ekspercka
 • 9 grudnia (godz. 17:00) – debata społeczna transmitowana online
 • 10 grudnia – publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego

 • 14 grudnia – debata ekspercka
 • 16 grudnia (godz. 17:00) – debata społeczna transmitowana online
 • 17 grudnia – publikacja prezentacji multimedialnej

Niezwykle istotne jest, aby Studium odpowiadało aktualnym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się np. w zakresie transportu, mieszkalnictwa czy dostępności terenów zieleni. Wymaga to od nas z jednej strony diagnozy bieżących potrzeb, z drugiej zaś zdefiniowania na nowo kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego stolicy Wielkopolski

– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zieleń w Poznaniu

Jednym z najistotniejszych elementów projektu Studium jest analiza systemu zieleni w mieście. Miejscy planiści sprawdzili aktualną dostępność mieszkańców do parków, skwerów czy lasów. Wynikiem prac jest identyfikacja rejonów miasta, w których brakuje nowych terenów zieleni. Istotnym zadaniem było poszukanie połączeń pomiędzy klinami zieleni, które mają ten system uzupełniać. Dodatkowo przeanalizowano ogrody działkowe funkcjonujące w mieście, pod kątem ich lokalizacji, powierzchni, zapotrzebowania na tego typu tereny.

Zabudowa mieszkaniowa

Analizy oraz badania rozkładu przestrzennego różnych typów zabudowy mieszkaniowej w mieście są podstawowym zadaniem przy tworzeniu projektu Studium. Szczegółowe spojrzenie na minione 20-lecie rozwoju mieszkalnictwa przez pryzmat zgromadzonych danych pozwala na określenie dotychczasowych trendów i prognozowanie przyszłych potrzeb w tym zakresie. Miejscy planiści porównali sytuację Poznania z miastami podobnej wielkości w Polsce. Zbadano też relację między stolicą Wielkopolski a terenami podmiejskimi.

Wyodrębniono i sklasyfikowano różne typy zabudowy mieszkaniowej wraz ze wskazaniem charakterystycznych cech. Ważnym aspektem analiz była konfrontacja lokalizacji istniejących domów i mieszkań z systemem komunikacji zbiorowej oraz rozkładem przestrzennym placówek oświatowych, która dostarczyła wniosków nie tylko dla planowania zabudowy mieszkaniowej, ale także rozwoju systemu komunikacji oraz wzmacniania wybranych części miasta w usługi oświatowe.

Transport 

System transportowy jest strategicznym elementem decydującym o rozwoju Poznania i jakości życia jego mieszkańców. Rozbudowa sieci komunikacyjnych powinna uwzględniać docelowy program funkcjonalny miasta, a także jego potrzeby i możliwości finansowe. W ramach prac stworzona narzędzia modelowe do oceny funkcjonalności systemu drogowego oraz inwestycji z zakresu transportu zbiorowego, a także sieci pieszej i rowerowej.

Dokonano również rozpoznania trendów związanych ze sposobem poruszania się mieszkańców po mieście. Coraz mocniej zauważalny jest proces rozwoju nowych form transportu oraz mieszania środków transportu przy podróżach indywidualnych.  Wpływ na to zjawisko ma   transformacja rynku pracy i usług oraz wprowadzenie zdalnej pracy i nauki. Procesy te przekładają się na potrzebę poprawy jakości przestrzeni publicznych. Rozwiązania o charakterze transportowym powinny uwzględniać trendy związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Wiąże się to z ograniczaniem indywidualnego transportu samochodowego i parkowania oraz szeroko zakrojoną promocją transportu zbiorowego, który coraz bardziej będzie bazował na taborze nisko- i zeroemisyjnym.

Tereny produkcyjno-usługowe

W ramach analiz terenów produkcyjno-usługowych miejscy planiści przyjrzeli się współczesnym trendom rozwoju tego rodzaju przestrzeni na podstawie badań i przykładów z krajów Europy Zachodniej. W trakcie prac dokonano ogólnej charakterystyki gospodarki Poznania, porównując ją z miastami podobnej wielkości w Polsce. Przeanalizowano strukturę zatrudnienia i rynek pracy w mieście, a także powiązania z gminami aglomeracji poznańskiej. Zbadano rozmieszczenie przestrzenne zakładów produkcyjnych. Dokonano oceny dotychczasowego przeznaczenia poszczególnych obszarów pod tereny usługowe i produkcyjne w opracowaniach planistycznych.

W analizie dotyczącej obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 zbadano trendy w rozwoju galerii handlowych na świecie, a także przyjrzano się rozwojowi centrów handlowych w Polsce oraz rodzajom obiektów tego typu występujących na terenie Poznania. Dokonano analizy kondycji poznańskich centrów handlowych na tle kraju w oparciu o opracowania i raporty branżowe. Zbadano również ich rozmieszczenie przestrzenne oraz dostępność komunikacyjną.

Druga część II etapu konsultacji 

Kolejna część tego etapu konsultacji społecznych rozpocznie się na początku przyszłego roku i potrwa do końca marca. W jej ramach zostanie zorganizowane otwarte dla mieszkańców zdalne spotkanie konsultacyjne. Proces konsultacji obejmować będzie również publikację zasadniczego projektu nowego Studium, co do którego każdy zainteresowany będzie mógł wyrazić swoją opinię.

źródło: poznan.pl