Plan transportowy przyjęty przez Radę Warszawy

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, od zeszłego tygodnia obowiązuje „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi” (w skrócie Plan transportowy). Zawarte w nim zostały aktualne ustalenia dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej w aglomeracji Warszawy, uzupełnione o istotne kwestie nieujęte w innych dokumentach.

Plan transportowy ma za cel stworzenie założeń dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem jest m.st.Warszawa. Zakres przedmiotowego planu ustala Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684). Plan transportowy ma być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby transportowe oraz postulaty społeczne. Uwzględnia on uwarunkowania finansowe, prawne, techniczne oraz organizacyjne. Przedmiotowy dokument dotyczy komunikacji miejskiej w ramach współpracy Warszawy z samorządem terytorialnym. Nie poruszono w nim kwestii komunikacji organizowanej samodzielnie przez poszczególne gminy sąsiadujące z Warszawą. Autorami opracowania są pracownicy Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Transportu Miejskiego.

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi.

Plan transportowy składa się z 11 rozdziałów:

1. Cele i metodologia tworzenia planu transportowego

2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego

3. Ocena i prognoza potrzeb przewozowych

4. Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

5. Finansowanie usług przewozowych

6. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu

7. Organizacja rynku przewozów

8. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności

9. Organizacja systemu informacji dla pasażerów

10. Kierunki rozwoju transportu publicznego

11. Zasady kształtowania układu komunikacyjnego

W skład obszaru objętego Planem wchodzi m.st. Warszawa oraz 30 gmin położonych w województwie mazowieckim tworzących transportowy obszar aglomeracyjny:

  • m.st. Warszawa – miasto na prawach powiatu w skład, której wchodzi 18 dzielnic,
  • 10 gmin posiadających status gminy miejskiej,
  • 8 gmin miejsko-wiejskich,
  • 12 gmin wiejskich.

Poniżej zamieszczono zasięg terytorialny przedmiotowego planu:

Gminy objęte planem transportowym, źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”