Opole opracowuje nowe studium

Rada Miasta Opola uchwałą nr XXXVII/738/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.

Opracowanie nowej edycji studium wynika z powiększenia obszaru miasta i ma zapewnić spójność planistyczną jednostki samorządowej. Opole z dniem 1 stycznia 2017 roku powiększyło się o przeszło 52 km kw., kiedy to do miasta przyłączono fragmenty gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków.

Dotychczas obowiązujący na terenie miasta dokument został uchwalony w 2010 roku i zgodnie z prowadzoną procedurą oceny aktualności wykazał się częściową dezaktualizacją, od tego czasu weszło w życie również wiele zmian ustawowych – m.in. ustawa o rewitalizacji. Maksymalnego skrócenia wymaga sytuacja, gdy Urząd posługiwać będzie się pięcioma studiami, każde opracowane w innym czasie i zawierające różnice w zapisach.

Składanie wniosków
Wnioski do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (formularz) można zgłaszać do 31 marca 2017 roku, osobiście bądź listownie pod adresem: Biuro Urbanistyczne w Urzędzie Miasta Opola, Pl. Wolności 7/8 (pokój 314, III piętro), 45-018 Opole. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zapisy prawa w przypadku zmian granic administracyjnych nie nakładają na gminy obowiązku sporządzania nowych dokumentów planistycznych. W ostatnich latach duże zmiany przeszła Zielona Góra, która wchłonęła w całości gminę wiejską Zielona Góra. Od 2015 brak jest decyzji co do stworzenia nowego dokumentu. W takiej sytuacji moc prawną zachowują również wszystkie uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W Opolu trwają również inne procedury planistyczne. Rada Miasta przystąpiła do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gosławice II oraz rejonu ulic Wrocławskiej i Północnej. Ponadto w trakcie są konsultacje społeczne projektów planów w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej oraz Groszowice II.

Procedura planistyczna w polskich miastach