Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał  nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą posłowie uchwalili we wrześniu. Nowelizacja przewiduje, że lokalizacja sklepu o powierzchni powyżej 2000 m kw. będzie musiała być przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Celem nowelizacji było usunięcie luki prawnej, która powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które m. in. zmieniały przepis dotyczący obowiązku uchwalania planów miejscowych dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych. Wprowadzone regulacji stanowić będą też uzupełnienie zapisów ustawy o rewitalizacji, które zmieniły zasady lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Nowelizacja przewiduje, że obszary, na których będą mogły powstać takie obiekty handlowe będą musiały zostać określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dodany ust. 3a). Poprawiono także zapisy dotyczące lokalizacji na podstawie planu miejscowego wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku zmiana powierzchni zawarta w ustawie o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych utraciła swoją moc. Utrata mocy dotyczyła ustawy, która zmieniała omawiany przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez co nastąpiła częściowa utrata mocy regulacji, a zarazem luka w prawie dotycząca określenia powierzchni wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Nowelizacja uchwalona w piątek zlikwidowała tę lukę prawną.

Nowe przepisy mają poprawić jawność oraz transparentność działań przy udziale społeczności lokalnej.


Ustawa nowelizacja wrzesien