AKTUALNOŚCI

Nowelizacja prawa geodezyjnego w Sejmie

Rząd przyjął zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Wycinek ze studium Warszawy

Wycinek ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy z 2010 roku. Graf. UM Warszawa

Nowelizacja ma zlikwidować odpłatność za wybrane zbiory danych przestrzennych, np. ortofotomapę, numeryczne modele terenu, osnowę czy geometrię działek ewidencyjnych i budynków. Jej zapisy przewidują zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pobranie danych możliwe będzie ze strony geoportal.gov.pl

Proponujemy bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takich, jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Chcemy też, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych.

– skomentował Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Dane przestrzenne mają wiele zastosowań. Udostępniamy je po to, by mogli z nich skorzystać wszyscy. Liczymy, że w ten sposób odkryjemy kolejne pokłady innowacyjności naszych przedsiębiorców

– powiedział minister Kwieciński.

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu dane w ewidencji będą bardziej aktualne.

Dokumenty planistyczne aktualizowane w sieci uproszczą dostęp do informacji

Zakładane przez rząd zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych. Obowiązek dotyczyć ma wszystkich obecnie sporządzanych aktów planowania.

Będzie to rozszerzenie zapisów objętych zapisami ustawy z 2019 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej, która zawiera ogólne ramy związane z unijną dyrektywą INSPIRE. Wprowadzenie przepisów regulujących cyfryzację planowania przestrzennego, obejmujących minimalny zakres i sposób prowadzenia zbiorów dotyczących aktów planowania przestrzennego oraz zakres metadanych opisujących te zbiory, ujednolicić ma sposób ich prowadzenia w skali całego kraju oraz usprawnić wykonywanie dyrektywy INSPIRE w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Skorzystanie ze zbiorów danych przestrzennych z informacją o zasięgach obowiązujących na terenie całego kraju aktów planowania przestrzennego pozwoli inwestorowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o obowiązujące na danym terenie akty planowania przestrzennego. Łatwiejszy dostęp do informacji czy w danym miejscu obowiązuje plan miejscowy na uprościć proces inwestycyjny. Zamieszczenie rysunku planu w postaci rastra z nadaną georeferencją pozwolić ma na sprawniejszy dostęp do informacji o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia.

W załącznikach projektu ustawy opublikowano też katalog obiektów zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji. O rozporządzeniu określającym sposób prowadzenia zbiorów danych przestrzennych pisaliśmy w lipcu.

Mniej procedur dla geodetów.

W projekcie ustawy znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

  • uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat od geodetów, za potrzebne im do pracy dokumenty,
  • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni,
  • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.

Według autorów ustawy, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skrócić ma się o dwie trzecie.