MR: Konkurs na podnoszenie kompetencji kadr

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Konkurs realizowany jest w ramach Działania 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej, urzędy wojewódzkie oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Pula 2,5 mln złotych przeznaczona ma być na przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektem szkolenia ma być podniesienie ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Uczestnicy szkoleń mają analizować przesłanki podjęcia decyzji o zmianie oraz opracowaniu dokumentów planistycznych, techniki zapisu planistycznego, działania informacyjne oraz angażujące uczestników procesu oraz sposoby zbierania danych do prowadzenia dialogu o zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski składać można do 20 kwietnia (link), finalnie wybrany zostać ma jeden projekt.