Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada zmiany w polityce przestrzennej

Ministerstwo zaproponuje wprowadzenie tak zwanej „małej nowelizacji”, która ma rozwiązać najpilniejsze problemy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorządowcy rozmawiali z rządem 30 kwietnia podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Resort planuje do końca 2015 roku dokonać analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz sformułować propozycje zmian. Minister Paweł Orłowski przedstawił propozycję wprowadzenia tak zwanej małej nowelizacji. Ma rozwiązać problemy najmniej kontrowersyjne. Mają to być zmiany możliwe do przeprowadzenia bez zmian ustaw znajdujących się w gestii innych resortów, które będzie można szybko wprowadzić. Minister omówił także Narodowy Program Rewitalizacji jako ważny element rozwoju miast oraz Krajową Politykę Miejską, która ma określić działania rządu dotyczące polityki miejskiej.

Celem działań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest ograniczenie chaotycznej suburbanizacji, wykonanie kroków do realizacji dyrektywy INSPIRE oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych. Ministerstwo chce podejmować uzgodnienia z samorządami oraz ekspertami.

2014.05 Samorzad KomisjaPostulatem samorządowców była m.in. jak najszybsza likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Popularne „WZ”-ki przedstawiali jako główną przyczyną dezurbanizacji, rozproszenia kosztów związanych z budową infrastruktury oraz rozwiązanie korupcjogenne. Samorządowcy prosili też o wprowadzenie wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy ze studium.

Innymi postulatami, które zgłosił przedstawiciel samorządów, wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski, było wprowadzenie możliwości uchwalenia uproszczonych przepisów urbanistycznych dla terenów zagospodarowanych, by umożliwić lokalizację np. zabudowy uzupełniającej, zastąpienie niekonstytucyjnych uzgodnień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniowaniem przez wskazane instytucje czy wprowadzenie równowagi między poszanowaniem praw indywidualnych a wymogami dobra publicznego, wprowadzenie zasady, że każdy planuje to, czym zarządza oraz związanie planowania z finansowaniem.

Komisja zdecydowała o zdjęciu z porządku ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie ludności  i nowelizacji ustawy o statystyce publicznej. W związku z wieloma uwagami samorządowców przekazane będą one do zespołów roboczych. Z porządku obrad zdjęto też projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, by mógł go omówić Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz projekt rozporządzenia w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013, do którego mają jeszcze uwagi województwa samorządowe.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zbierze się kolejny raz za trzy tygodnie, 28 maja 2014 roku.

Z porządkiem ostatnich obraz można zapoznać się pod tym linkiem

Źródło – ZMP