Mapa zagrożenia powodziowego dla Wód Polskich w geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl, w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowana została warstwa „Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego)”. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS utworzonej przez GUGiK dla Wód Polskich. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią.

Przygotowanie mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wymusiła Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z jesieni 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Za opracowanie map odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Po zmianach prawnych z początku roku jest to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W grudniu 2013 r. mapy zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. Następnie były kilkukrotnie aktualizowane – ostatni raz w grudniu 2017 roku.

Warto również dodać, że w serwisie Geoportal została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”, gdzie można zapoznać się z aktualnością dla każdej sekcji ortofotomapy.