Łódź: konkurs architektoniczno-urbanistyczny MODELOWANIE MIASTA

Urząd miasta Łodzi, wraz z SARP Oddział Łódź zapraszają do wzięcia udziału w: “Jednoetapowym konkursie urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego” w części Śródmieścia Łodzi.

Konkurs jest otwartym, jednoetapowym, studialnym konkursem urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla wskazanych części obszaru pilotażowego rewitalizacji obszarów miejskich w Łodzi. W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Zadanie 1. Woonerf na ul. Włókienniczej wraz z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza.

– Projekt obejmuje całą ulicę Włókienniczą wraz z działką pod nr 19. Ulicę należy kształtować jako “podwórzec miejski”, czyli przestrzeń publiczną łączącą różne funkcje, traktowaną jako strefa zamieszkania.
– Zaprojektowanie przyjaznego pieszym ciągu pieszo-jezdnego wraz z wielofunkcyjnym obiektem, tworzącym zachodnią elewację pasażu (Jaracza 22a) – dominująca funkcja parkingowa od II kondygnacji, uzupełniona usługami zlokalizowanymi minimum w parterze.
– Adaptację Domu Hilarego Majewskiego na funkcję publiczną, związaną z pasażem (Włókiennicza 11).

Zadanie 2: Rejon skrzyżowania ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi ulicami).

– Plac miejski między budynkami Filharmonii i Telewizji z parkingiem podziemnym. Plac należy zaprojektować jako reprezentatywną przestrzeń publiczną, odpowiednią dla rangi dominant.
– Należy rozwiązać zagadnienie przeplatania się torowiska tramwajowego ze skrzyżowaniem ul. Narutowicza i ul. Sienkiewicza.
– Zakłada się powiązanie ul. Wschodniej z ul. Sienkiewicza na tyłach budynku Telewizji – przy tej wytycznej należy rozwiązać funkcjonowanie komunikacyjne węzła, z zastrzeżeniem, że ul. Narutowicza na zachód od ul. Wschodniej ma być dostępna tylko dla tramwaju, rowerzystów, mieszkańców i dostaw oraz służb miejskich.
– Odcinek ul. Narutowicza między ul. Wschodnią a ul. Sienkiewicza powinien być dostępny dla pieszych i tramwaju. Do tego zagadnienia dołączone jest również zaprojektowanie ulicy na tyłach budynku Telewizji.
– Należy zaproponować formę nowej zabudowy pierzei ul. Narutowicza. Budynki wielofunkcyjne (usługi, biura, mieszkania), z dopuszczonym parkingiem podziemnym oraz obligatoryjnie lokale usługowe w parterach.
– Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad głowicą dworca Łódź Fabryczna (obszar na wschód od ul. Sienkiewicza): Przestrzeń ta powinna pełnić głównie funkcję rekreacyjną z małą architekturą umożliwiającą różne interakcje.
– Należy zaprojektować pasaż pieszy wraz obudową architektoniczną łączący ul. Piotrkowską (posesja nr 66) z układem ulic wewnętrznych kwartału.

Zadanie 3: Ryneczek na narożniku południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.

Narożnik zachodni należy zaprojektować przy zachowaniu istniejącej oficyny (z wytworzeniem elewacji na części wschodniej), należy zaprojektować przestrzeń jako mały rynek handlowy z trwałym zadaszeniem (dopuszczalna konstrukcja dwukondygnacyjna), w formie podkreślającej narożnik oraz zachowującej charakter placu miejskiego.

Lodz zakres

Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny

W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe liczące od 3 do 7 osób.

GŁÓWNY CEL KONKURSU:
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

TERMINY:

Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 2016-02-17
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 2016-02-24
Składanie anonimowych pytań do dnia 2016-02-29
Udzielanie odpowiedzi na pytania do dnia 2016-03-04
Spacer wprowadzający i warsztaty 2016-02-25
Składanie prac 2016-03-17 w godz. 12:00-17:00
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 2016-03-21
Wystawa pokonkursowa 2016-03-21 – 2016-03-24
Wypłacenie nagród przez organizatora do dnia 2016-03-25

NAGRODY:

W konkursie przewidziano nagrody na łączną kwotę 80 000,00 PLN

I nagroda pieniężna w wysokośc 40 000,00 PLN
II nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN
III nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN

Więcej informacji pod adresem: http://lodz.sarp.org.pl/PL/konkursy/59/konkurs-modelowanie-miasta.html

Źródło: SARP Łódź