Kraków przystępuje do sporządzenia kolejnych planów miejscowych

Prezydent miasta Krakowa zawiadomił dziś o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwał w sprawie przystąpień do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania terenu. Do 8 grudnia 2014 mieszkańcy będą mogli składać wnioski do planów Balice I, Balice II, Ugorek-Fiołkowa. Do dnia 31 grudnia składać można wnioski dla planów Kliny Południe II, Łobzów – rejon ulicy Łokietka i Wrocławskiej oraz Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka. Z ich granicami można zapoznać się poprzez kliknięcie w nazwę planu powyżej lub poprzez poniższe grafiki:

 

Łącznie w Krakowie przygotowywanych jest 41 planów miejscowych, z czego do 30 można wciąż składać wnioski. Jeszcze do poniedziałku 17 listopada można składać wnioski do planów Bieńczyce – Szpital, Czyżyny – AWF, Prądnik Czerwony – Naczelna, Prądnik Czerwony – Wschód, Rondo Alei Ignacego Daszyńskiego oraz planu dla rejonu ulicy Rajskiej. Pełna lista przygotowywanych planów dostępna jest na stronie UM Krakowa.

Wnioski składać należy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. W Krakowie wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego.