Krajowa Polityka Miejska przyjęta przez Rząd

Na ostatnim, przed wyborami parlamentarnymi posiedzeniu rzędu przyjęto projekt Krajowej Polityki Miejskiej.

Krajowa Polityka Miejska

Krajowa Polityka Miejska ma wskazywać miastom kierunki rozwoju szczególnie wspierane przez rząd do 2023 roku z celem rozwoju tzw. inteligentnych miast (smart cities). KPM służyć ma też celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Określać ma planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. Celem strategicznym dokumentu ma być wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawy jakości życia mieszkańców. W sierpniu i wrześniu przeprowadzone zostały konsultacje, podczas których wpłynęło około 600 uwag. KPM jest pierwszą polską polityką miejską, która wyznacza pożądane kierunki rozwoju miast.

Wyzwania przedstawione w KPM:

  • racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych, czyli „rozlewania się miast”),
  • dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),
  • dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług publicznych,
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast;
  • przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,
  • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,
  • wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,
  • doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych);
  • mądre (racjonalne, sprawne i dopasowane do potrzeb) inwestowanie przez miasta.

Do pobrania: