Kontrakty terytorialne – województwo śląskie

Województwo śląskie podpisało z Rządem kontrakt terytorialny. Jest to pierwszy region w Polsce, który zawarł to porozumienie dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych.

Czym jest kontrakt terytorialny?

Kontrakt terytorialny to porozumienie podpisywane pomiędzy samorządem regionalnym a rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Kontrakty weszły w życie wraz nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i zastąpiły istniejące dotychczas kontrakty wojewódzkie. Nowela ma przygotować rząd i samorządy do nowego programowania unijnego i do dysponowania nadchodzącymi funduszami.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje, by kontrakt terytorialny był narzędziem koordynacji działań rozwojowych pomiędzy rządem a samorządem regionalnym. Jak zamierza MIR dzięki nim rozpoznane zostaną potrzeby województw, które zestawi się z interesem rozwoju kraju. W dokumencie tym zawarte zostaną cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną w nim także środki krajowe. Dzięki kontraktom polityka rozwoju ma być lepiej skoordynowana, a dzięki pewnej kontroli “od góry” pieniądze nie będą szły na niszowe projekty czy w przedsięwzięcia typu aquapark. Fundusze będą kierowane tam, gdzie przyniesie to rozwój regionowi i będzie realizował strategiczne cele państwowe.

Kontrakt terytorialny/ źródło: skyscrapercity.com

Kontrakt terytorialny/ źródło: skyscrapercity.com

Dokument ma składać się z dwóch części:

 1. pierwsza – część ogólna będzie taka sama dla wszystkich województw. Zostaną w niej opisane zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację kontraktu. Znajdą się tu:
  • zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
  • zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego, w tym wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji państwa (czyli szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju obszarów geograficznych, na które kierowane będą fundusze) i zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego (np. zaproponowane przez Komisję Europejską w projektach rozporządzeń dla polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój kierowany przez społeczność lokalną);
  • algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
  • zasady podziału Funduszy Europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
  • dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.
 2. druga – część szczegółowa odzwierciedli uzgodnione przez obie strony kontraktu strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju. Tu znajdziemy:
  • ogólną charakterystykę województwa, w tym analizę jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania prorozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
  • propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
  • propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

Kontrakt terytorialny województwa śląskiego

Herb województwa śląskiego / źródło: wikipedia.org

Herb województwa śląskiego / źródło: wikipedia.org

Pierwszym regionem, które podpisało kontrakt terytorialny z rządem jest województwo śląskie. Opiewa on na niemal 41 mld zł, które Ślązacy będą mieli do wydania w latach 2014-2023 na 77 przedsięwzięć. W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, takie m.in. jak:

 • poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki,
 • modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa – drogowe jak i kolejowe
 • zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie;
 • zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie;
 • redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
 • podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
 • podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia:
 • rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
 • kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia.

Do najważniejszych przedsięwzięć należą m.in. budowa autostrady A1 od Pyrzowic do Częstochowy, budowa kolejnego odcinka autostrady od Częstochowy do Tuszyna (w woj. łódzkim) oraz budowa drogi ekspresowej S1 (od Pyrzowic do Bielska-Białej). Do tych przedsięwzięć zaliczył też m.in. linię kolejową nr 182 (Zawiercie-Pyrzowice-Tarnowskie Góry).

Uroczystość podpisania odbyła się przy obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adama Zdziebły oraz Marszałka Mirosława Sekuły i członka Zarządu Arkadiusza Chęcińskiego.

źródło: www.mir.gov.pl