Konferencja: Miasto, masa i… projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych, Łódź, 3-5.12.2015

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Katedra Socjologii Kultury oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej:

Miasto, masa i… projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych,

która odbędzie się w Łodzi w dniach 03-05 grudnia 2015 roku.

Miasto,masa_logo


Pojęcia „nowoczesność” oraz „modernizacja” od co najmniej kilku dekad zajmują centralną pozycję w dyskusjach toczonych w świecie humanistyki i nauk społecznych. Pozornie wydawać  by się mogło, że trudno już dodać coś nowego do tej debaty. Jako organizatorzy promowanego spotkania mamy jednak wrażenie, że obydwa pola problemowe nie powinny zostać  pozostawione na bocznym torze historii myśli społecznej, a ich aktualność przejawia się również współcześnie.

Inicjatywa zorganizowania konferencji “Miasto, masa i… projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych” wyrosła z przekonania, że dyskusja o szeroko rozumianej „nowoczesności” oraz o modernizacyjnych wizjach i projektach, korespondujących z nią w rzeczywistości społecznej warta jest ponownego otwarcia. Na toczonych w ostatnich kilkudziesięciu latach debatach silne piętno odcisnęły: z jednej strony, zachodni kontekst przemian modernizacyjnych i przekonanie o jego wzorcowym charakterze, a z drugiej, ograniczony stopień empirycznej weryfikacji stawianych hipotez.


Celem konferencji jest próba wyjścia poza ograniczenia filozoficznej debaty o nowoczesności i makrosocjologicznych ujęć procesów modernizacyjnych. Chcemy zachęcić do namysłu nad trajektoriami zjawiska urbanizacji i towarzyszących mu procesów modernizacyjnych na peryferiach kapitalizmu i analizy różnych – historycznie zmieniających się – wyobrażeń o tym, co nowoczesne i zacofane. Proponujemy prześledzenie intelektualnych debat i dyskursywnych walk, będących odpowiedzią na wyzwanie, jakie niosło doświadczenie nowoczesności – niestabilności i zmienności świata, szoku kulturowego związanego z doświadczaniem wielkomiejskości, rozpoznanie kontyngentnego charakteru społecznej
rzeczywistości oraz uznanie otwartego, niezdeterminowanego charakteru horyzontu przyszłości.


Głównym przedmiotem zainteresowania konferencji będą wobec tego historycznie i geograficznie zlokalizowane dyskursy modernizacyjne, metody konstruowania w ich obrębie opozycji takich jak „nowoczesny – zacofany”, „centrum – peryferia”, „swój – obcy”, a także metafory, obrazy i figury składające się na grama tykę formułowanych przez kolejne pokolenia modernizatorów projektów, które wprowadzić miały peryferyjne wspólnoty agrarne w miejską nowoczesność.

Wygłoszone referaty oscylować będą wokół takich problemów jak:

– rola miast i ośrodków miejskich w tworzonych wizjach nowoczesności;
– polityczna nowoczesność i kształtowanie się dyskursów modernizacyjnych;
– utopie i dystopie: estetyka dyskursów modernizacyjnych;
– tropy, metafory i figury w myśleniu o nowoczesności;
– teorie nowoczesności a empiryczne badanie dyskursów modernizacyjnych;
– figury obcego w dyskursach modernizacyjnych;
– nowoczesne ideologie polityczne i ich potencjał modernizacyjny;
– nowoczesne ideologie polityczne i ich potencjał modernizacyjny;
– metody badań dyskursów modernizacyjnych;
– socjologia historyczna a nowoczesność;
– historyczna i przestrzenna zmienność opozycji „nowoczesny- zacofany”, „centrum – peryferie”, „swój-obcy”;
– nowoczesny Zachód z perspektywy peryferii.

Wykład otwierający pt. „Triumf inteligencji jako koniec nowoczesności w Europie Środkowej i Wschodniej” wygłosi prof. Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski).

Informacje praktyczne:

1) Data: 3-5.12.2015
2) Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
3) Termin nadsyłania abstraktów: 25.10.2015
Adres do nadsyłania abstraktów: [email protected]
4) Opłaty konferencyjne w wysokości:
– dla pracowników naukowych: 250 PLN
– dla doktorantów: 100 PLN
obejmują koszt wyżywienia, udziału w uroczystej kolacji oraz materiałów promocyjnych. Nie obejmują kosztów publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje na temat nr
konta, pod który należy uiścić opłaty konferencyjne oraz terminu na dokonanie wpłat osoby, których referaty zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencji uzyskają do
dnia 30.10.2015.
5) Publikacja: szczegóły zostaną podane podczas konferencji

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Kaja Kaźmierska – przewodnicząca
prof. dr hab. Zbigniew Bokszański – członek honorowy
prof. dr hab. Paweł Starosta – członek honorowy
mgr Jacek Burski – sekretarz
mgr Kamil Piskała – sekretarz
dr Kamil Śmiechowski – sekretarz
mgr Agata Zysiak – sekretarz

Kontakt: [email protected]

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.