Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nową wersję kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jest to efekt konsultacji społecznych, które trwały od końca września ubiegłego roku.

OZI dla dużych realizacji

Do zapisów kodeksu wprowadzone zostać mają obszary zorganizowanego inwestowania (OZI), które wyznaczane będą przez gminę w studium bądź na etapie przystępowania do sporządzania planu miejscowego dla realizacji dużych przedsięwzięć lub np. na przykładów dla obszarów rewitalizacji. Na takich terenach przed uchwaleniem planu miejscowego nie będzie możliwe realizowanie inwestycji. W przypadku dojścia do skutku procesu inwestycyjno-budowlanego wymagana będzie dodatkowo realizacja koncepcji urbanistycznej w formie aktu prawa miejscowego. OZI uelastycznić mają wpływ samorządów na realizowane tam inwestycje.

Według “Kodeksu”, podstawowym instrumentem współpracy publiczno-prywatnej ma być plan na wniosek inwestora, do którego załączany miałyby być wniosek z koncepcją urbanistyczną inwestycji. Warunkiem działań gminy miałoby być zobowiązanie się inwestora do realizacji na własny koszt i nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji publicznych w tak zwanej umowie urbanistycznej. Po ustaleniach w konsultacjach rozszerzone mają zostać również regulacje dotyczące umowy urbanistycznej i powiązania jej z koncepcją w OZI.

Wciąż pozostać mają obszary wymagające przekształcenia urbanistycznego, które dotyczyć będą obszarów poprzemysłowych, powojskowych lub pokolejowych, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk przestrzennych.

W przypadku zgody inwestycyjnej stroną postępowania mają zostać również bezpośredni sąsiedzi, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie ich działek wznoszone będą większe inwestycje.

Ministerstwo chce też po około trzech latach przywrócić zawód urbanisty. Decyzją sejmu z maja 2014, potwierdzoną podpisem prezydenta w końca tego samego miesiąca roku został on zderegulowany, a samorząd urbanistów rozwiązany.`

Uwagi Rady Legislacyjnej

W grudniu opinię o kodeksie wydała Rada Legislacyjna, które przedstawiła wątpliwości dotyczące projektu. Rada wskazała na nadmierną “niedookreśloność” w przepisach normujących Zasady ogólne, niedoskonałości dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego, brak przepisów wprowadzających oraz tekstów rozporządzeń wykonawczych, błędy w strukturze oraz treści w tym błędy językowe oraz brak adekwatności tytułów do regulacji.

W lipcu kodeks w Sejmie

Projekt z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach społecznych ma zostać opublikowany jeszcze w marcu. W kwietniu opublikowane mają zostać przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw około-kodeksowych, natomiast zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury i budownictwa, Tomasza Żuchowskiego, w lipcu wszystkie projekty trafić mają do Sejmu.

Celami przedstawionego w ostatnich dniach projektu kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprawa jego przewidywalności, przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią, wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych.