Kalisz: projekt nowego studium

Władze Kalisza przedstawiły projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwagi do dokumentu można składać do 29 sierpnia.

Obecnie obowiązujące studium zostało uchwalone w 2005 roku i zmienione cztery lata później. W 2011 roku przystąpiono do opracowywania kolejnej zmiany, jednakże po 5 latach projekt nie doczekał się wejścia w fazę opiniowania i uzgadniania. Ze względów przeciągającej się procedury oraz zmian ustawowych Rada Miasta w lutym 2016 roku podjęła uchwałę uchylającą, przystępując jednocześnie do tworzenia nowej edycji studium.

Prace na podstawie nowej uchwały postępowały zdecydowanie szybciej i już po 1,5 roku studium zostało wyłożone do publicznego wglądu. Wyłożenie trwało od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Uwagi do projektu można zgłaszać do 29 sierpnia 2017 r.:

  • na piśmie do Prezydenta Miasta Kalisza,
  • bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected],

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Treść projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza [format zip]

 

Procedura planistyczna w polskich miastach