AKTUALNOŚCI

Jedyna w Polsce metropolia będzie miała strategię rozwoju

W zeszłym tygodniu jedyny prawnie umocowany związek metropolitalny w Polsce, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ogłosił przetarg na opracowanie strategii rozwoju. Dokument pojawić ma się do końca 2022 roku.

Nowy dokument obejmie obszar 41 gmin członkowskich o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. km kw.. Ogłoszenie przetargu jest konsekwencją uchwały Zgromadzenia GZM z dnia 7 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji.

Potrzebę stworzenia strategii rozwoju wyrażano jednak już wcześniej. Sporządzenie takowej jest jednym z priorytetów Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 (tzw. PDS) opracowanego w 2018 roku – Rozwój instytucjonalny, cel 5.2. Według danych przedstawionych w PDS, władze Metropolii zobowiązują się przekazać na ten cel blisko 3 mln PLN. Z tego 1.2 mln ma być przekazane z wniosku złożonego do byłego już Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego kompetencje zostały przejęte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Część działań strategicznych PDS | metropoliagzm.pl

Dokument ma obowiązywać w okresie 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Termin składania ofert obowiązuje do 16 kwietnia. Wybór najlepszej nastąpi w ciągu 90 dni od terminu składania ofert z możliwością przedłużenia o kolejne 60. Ostateczny termin realizacji to 15 grudnia 2022 r.

Jedyna taka strategia

Strategia Rozwoju GZM będzie dokumentem nietypowym. Nie tylko ze względu na to, że będzie dotyczyć nietypowej jednostki terytorialnej, ale również w skutek nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, integrującą politykę rozwoju z planowaniem przestrzennym.

Jedną z zasadniczych zmian jest opracowanie tzw. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, jako obligatoryjnego elementu strategii rozwoju związku metropolitalnego. Zastąpi on ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla GZM, wynikające z poprzednich zapisów ustawowych.

– komentuje Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM.

Głównymi priorytetami dokumentu będą przede wszystkim dalszy rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej, a co za tym idzie, również poprawa jakości życia. Strategia rozwoju ma również uwzględniać nadchodzące wyzwania, związane chociażby ze zmianami klimatycznymi. Tak, jak wszystkie strategie rozwoju, powinna być spójna z dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. Oprócz tego ma również uwzględniać dotychczasowe dokumenty przyjęte przez GZM, jak wyżej wymieniony Program działań strategicznych.

Jak podaje GZM, opracowanie strategii rozwoju rozpoczną działania analityczno-diagnostyczne oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych. Uwzględnione zostaną uwagi grona interesariuszy oraz przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne

Z uwagi na nowe przepisy, przy tworzeniu strategii rozwoju uwzględnione zostaną również informacje dotychczas zebrane w 2018 i 2019 roku podczas prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM. Wynika to z wcześniej wspomnianej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia to nie wszystko

W 2019 roku uruchomiona została platforma otwartych danych GZM. Na początku marca natomiast zakończony został pierwszy etap prac nad inwentaryzacją 1700 zbiorów danych z 28 gmin uczestniczących w projekcie. Pozostałe 13 wciąż może dołączyć.

Infografika portalu GZM Otwarte Dane | https://otwartedane.metropoliagzm.pl/

Baza to w dużym skrócie bardzo rozwinięty BIP, gromadzący w jednym miejscu informacje z obszaru wszystkich gmin, które zobowiązały się do niego przystąpić. To duże ułatwienie zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Obejmuje m.in. z plany zagospodarowania przestrzennego, zamówienia publiczne, zawarte umowy i udzielone zezwolenia dla przedsiębiorców, inwestycje oraz budżet i mienie gmin.  To także rejestry uchwał podejmowanych przez samorządy na wszystkich szczeblach administracyjnych metropolii.

Oprócz stricte “urzędowych” obwieszczeń, można tam znaleźć informacje dotyczące komunikacji publicznej, m.in. rozkłady jazdy czy lokalizację przystanków.