AKTUALNOŚCI

Jaki będzie plac centralny w Polanicy-Zdroju?

Gmina Miejska Polanica-Zdrój ogłosiła konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku.

fot. Kroton/Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Polanica-Zdrój; fot. Kroton/Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku o powierzchni około 2 ha, w tym powierzchnia teren Małego Rynku ok. 0,4 ha. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac pełniłby główną rolę w ożywieniu centrum miasta. Służyć temu powinno wykorzystanie potencjału placów dla uzyskania przestrzeni o głównej użyteczności rekreacyjno-wypoczynkowej, ukształtowanych w sposób zachęcający do komfortowego przebywania w niej mieszkańców, kuracjuszy i turystów ich spacerów, odpoczynku, komunikacji społecznej, rozmaitych aktywności odpowiadających współczesnym potrzebom użytkowników publicznej przestrzeni miejskiej oraz organizowania spotkań. Cała koncepcja musi być sporządzona z uwzględnieniem kwartału od ulic: Bystrzycka, Lipowa, Kłodzka, Zdrojowa.

W konkursie udział wziąć może osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP bądź osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Autorskie, posługujące się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP.

Obszar opracowania / materiały konkursowe

Obszar opracowania / materiały konkursowe

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • cechy jakościowe – 40
  • cechy użytkowe – 40
  • cechy ekonomiczne – 20

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
10.06.2015, godzina 11:00 w Urzędzie Miasta Polanica-Zdrój, przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w sekretariacie, pokoju nr 16.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:
do dnia 14.08.2015 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Polanica-Zdrój, przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój (dopuszcza się przysłanie prac pocztą).

Nagrody
I Nagroda: 12.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej
II Nagroda: 8.000 zł
III Nagroda: 6.000 zł

Pełen regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Polanica-Zdrój.