Infrastruktura przestrzenna pod nowym ministerstwem

Minister Inwestycji i Rozwoju przejmie odpowiedzialność za infrastrukturę informacji przestrzennej w Polsce. Zmiany dotyczą również obowiązków Głównego Geodety Kraju.

Geoportal Polska

Wycinek z Geoportalu

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jeśli projekt przyjmie parlament, to minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. Minister będzie również koordynował działania organów administracji w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz nadzorował prace Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Wprowadzone zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie – Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wszystkich instrumentów (m.in. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych. Według rządu “przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny”. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji.