Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna od maja ze zmienionym składem

Inauguracyjne posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w nowym składzie, połączone z wręczeniem nominacji odbyło się 22 maja 2018 r.

Komisja funkcjonuje na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących w szczególności: gospodarki przestrzennej, zintegrowanego zarządzania rozwojem przestrzennym, w tym tworzenia instrumentów dla systemu planowania przestrzennego, propozycji i instrumentacji polityki przestrzennej państwa, opiniowania dokumentów planistycznych szczebla krajowego, badań, studiów i programów w zakresie gospodarki przestrzennej, polityki architektonicznej i polityki państwa wobec miast oraz innych tematów, zgłoszonych przez ministra lub organy administracji.

Jak donosi portal oko.press zmiana składu GKUA wiąże się z krytyką specustawy mieszkaniowej. Portal donosi, że wskutek jej krytyki ze składem komisji pożegnali się Anna Rembowicz-Dziekciowska oraz Grzegorz Buczek. Komisja do tej pory zdążyła m.in. wystawić ocenę specustawy mieszkaniowej. Jak ogłaszał wiceminister inwestycji i rozwoju podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: “Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zajmowała się kilkukrotnie tym projektem, rekomendując dalsze prace nad nim, wskazując zarówno jego wady, jak i zalety.”

Nowy skład GKUA:

 • dr arch. Tomasz Sławiński – przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, architekt, urbanista, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów obszaru metropolitalnego Warszawy i strategii rozwoju Warszawy oraz strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych prac naukowych z dziedziny historii, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wielu tekstów publicystycznych;
 • arch. Jacek Banduła – architekt, urbanista, czynny zawodowo planista, wiceprezes Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich;
 • inż. Andrzej Dobrucki – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek honorowy Polskiej Izby Projektowania Budowlanego. Inżynier, posiada 40-letnie doświadczenie w branży budowlanej;
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński – architekt, urbanista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2012-2016, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego, jak również w zagadnieniach metropolitarnych. Główny konsultant i koordynator Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004 i 2016;
 • arch. Jan Kempa – architekt, urbanista, członek SARP oraz Izby Architektów, były wiceprezes Izby Architektów, znawca zagadnień konserwatorskich w urbanistyce i architekturze;
 • mgr Bartłomiej Kolipiński – ekonomista, urbanista, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Były prezes Oddziału w Warszawie TUP. Współautor strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych opracowań i ekspertyz z zakresu prawnych i metodycznych aspektów planowania przestrzennego;
 • mgr Ryszard Kowalski – ekonomista, praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. polityki przestrzennej i mieszkaniowej. Od września 2002 roku prezes zarządu Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa;
 • prof. dr hab. arch. Tomasz Ossowicz – architekt, planista, autor oraz współautor licznych studiów rozwoju przestrzennego miast i regionów (m.in. Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha, Karkowa, Bydgoszczy, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego) oraz współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu i Zielonej Górze;
 • prof. dr hab. arch. Aleksander Noworól – architekt i urbanista, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Wybitny specjalista w dziedzinie rozwoju terytorialnego, autor oraz współautor ponad 100 publikacji związanych z rewitalizacją i zarządzaniem rozwojem terytorialnym;
 • dr arch. Natalia Przesmycka – adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, czynny zawodowo architekt, specjalizuje się również w urbanistyce. Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów. Autorka ponad 30 publikacji naukowych;
 • arch. Katarzyna Rokicka-Müller – czynny zawodowo architekt, współwłaścicielka pracowni mamArchitekci. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studiowała we Francji: L’Ecole d’Archietcture Languedoc-Roussilion, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego oraz Historię Sztuki w Collegium Civitas. Współautorka licznych projektów architektonicznych w tym rewitalizacji dworca Wrocław Główny – inwestycja Euro 2012 realizowana w pracowni Grupa 5 Architekci;
 • prof. dr hab. arch. Krzysztof Skalski – architekt, urbanista, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow we Włoszech. Specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji obszarów zdegradowanych: centra miast historycznych, blokowiska, polityka miejsca, polityka mieszkaniowa. Autor ponad 100 z zakresu rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych;
 • dr hab. arch. Michał Stangel – architekt, urbanista, członek Izby Urbanistów, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Autor ponad 40 opracowań urbanistycznych;
 • prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach – architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów, dyrektor Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (utworzonego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzicowa Narodowego). Autor licznych realizacji na terenie całego kraju oraz wielu publikacji z zakresu architektury. Laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich;
 • arch. Mariusz Ścisło – prezes Stowarzyszenia Urbanistów Polskich SARP; posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnej, biurowej, obiektów i osiedli mieszkaniowych. Autor licznych opracowań studialno-urbanistycznych;
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – geograf, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego oraz demografii. Autor licznych publikacji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz planowania przestrzennego;
 • dr hab. Marcin Wiącek – doktor habilitowany nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego; od 10 lat pracuje w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, legislacji i prawie administracyjnym; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Poprzednia zmiana składu miała miejsce w 2016 roku, kiedy to była jeszcze organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Na członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostali powołani przez Andrzeja Adamczyka, ówczesnego ministra:

 1. Grzegorz Buczek
 2. Krzysztof Chwalibóg
 3. Piotr Gadomski – przewodniczący
 4. dr hab. Mirosław Gdesz
 5. Bartłomiej Kolipiński
 6. Elżbieta Koterba
 7. dr Adam Kowalewski
 8. Grzegorz Piotr Kubalski
 9. Andrzej Olbrysz
 10. dr hab. Tomasz Ossowicz
 11. Andrzej Porawski
 12. Anna Rembowicz-Dziekciowska
 13. dr hab. Krzysztof Skalski
 14. dr hab. Michał Stangel
 15. Mariusz Ścisło

W maju powołany został również nowy zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Warto wiedzieć
Komisje urbanistyczno-architektoniczne są powoływane na różnych szczeblach administracji. Na szczeblu województwa marszałek województwa powołuje obligatoryjnie wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną może powołać wójt/burmistrz/prezydent miasta, lecz może również zawrzeć porozumienie z inną gminą by powierzyć pełnienie funkcji organu doradczego gminnej komisji drugiej z gmin. W przypadku braku porozumienia między gminami starosta powiatu może fakultatywnie powołać powiatową komisję urbanistyczno-architektoniczną.