Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) to zbiór informacji o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Zbiór ten przyjmuje postać bazy danych (baza danych relacyjnie połączona z mapą numeryczną) oraz zbioru dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych [Art. 27 ustawy].

Jakie dane gromadzone są w GESUT? [Art. 27 ust. 3 ustawy oraz § 3 ust. 1, 3, 4 rozporządzenia]

 1. Dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu:
  1. lokalizacja przestrzenna obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych (określania za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych dla środków obiektów punktowych oraz punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych oraz za pomocą wysokości określonych punktów obiektów),
  2. charakterystyka obiektów (w przypadku przewodów sieci mogą to być np. wymiary przewodu, przebieg odcinka przewodu, źródła danych o jego położeniu itp.).
 2. Informacje o podmiotach władających tymi sieciami.

Jakie obiekty wyróżnia się w GESUT? [rozdz. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia]

W GESUT wyróżnia się przewody następujących sieci uzbrojenia terenu:

 • wodociągowe,
 • kanalizacyjne,
 • gazowe,
 • ciepłownicze,
 • elektroenergetyczne,
 • telekomunikacyjne,
 • benzynowe,
 • niezidentyfikowane,
 • naftowe,
 • inne sieci.

Ponadto w GESUT wyróżnia się następujące obiekty:

 • odbudowa przewodu,
 • budowla podziemna,
 • urządzenie techniczne związane z siecią,
 • punkt o określonej wysokości,
 • słup i maszt,
 • korytarz przesyłowy.

Skąd pochodzą dane i informacje zawarte w GESUT? [Art. 28 ustawy oraz §7 ust. 1 rozporządzenia]

 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:
  1. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
  2. mapa zasadnicza oraz inne mapy wielkoskalowe.
 2. Dane i informacje pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

 Dla jakiego obszaru i kto prowadzi GESUT? [Art. 27 ust. 4 oraz art. 28a ustawy]

GESUT prowadzona jest na dwóch poziomach:

 • dla obszaru powiatu – zakładana i prowadzona przez starostę,
 • dla obszaru kraju – zakładana i prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju (stanowi przetworzenie danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach).

Plan Informatyzacji Państwa do 2015 roku (PIP) obejmuje stworzenie K-GESUT. Celem tego projektu jest jest budowa systemu zarządzania krajową bazą danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z wybranymi elementami bazy danych o znaczeniu regionalnym oraz ogólnopolskim. System stanowił będzie rejestr referencyjny dla specjalistycznych i branżowych systemów dziedzinowych, dla których niezbędna jest informacja o sieciach uzbrojenia terenu. Projekt ten ma pochłonąć do 46 mln zł, pochodzących z budżetu państwa i środków UE. Wykonawcą bazy danych jest firma Asseco Poland SA z Rzeszowa.

W jakim celu prowadzona jest GESUT?

 • stanowi uzupełnienie treści mapy zasadniczej oraz bazy danych obiektów topograficznych,
 • wykorzystywana do celów inwestycyjnych i projektowych.
 • stanowi podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Jakie korzyści wynikają z prowadzenia GESUT w formie relacyjnej bazy danych? [§ 11 rozporządzenia]

 • kontrola dostępu do danych i autoryzacja użytkowników systemu;
 • tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;
 • kontrola jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy obiektami;
 • wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizacja kartograficzna zbiorów danych;
 • wykonywanie analiz przestrzennych;
 • transformacja i przetwarzanie zbiorów danych;
 • odtwarzanie historii każdego obiektu, w szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu we wskazanym czasie;
 • zasilenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, danymi gromadzonymi w bazie danych GESUT,
 • udostępnianie danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (U. 1989 nr 30 poz. 163, późń. zm) – rozdział 5.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (U. 2013 poz. 383) – określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych.

UWAGA: W trakcie znajdują się prace nad rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, którego projekt dostępny jest na stronie RCL. Trwa etap uzgodnień.