Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Do 30 czerwca 2016 roku wypełnić można ankietę dotyczącą gdańskich przestrzeni lokalnych.

Ankieta jest anonimowa i zawiera 8 pytań dotyczących m.in. miejsca wypoczynku, codziennych zakupów czy najbliższych przystanków. Jej przeprowadzenie wynika z uchwalonej w 2014 roku Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Przestrzeń publiczna jest tam jednym z pięciu obszarów strategicznego rozwoju i jednocześnie stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych.

Podobne badanie przeprowadzone było w ubiegłym roku. Pierwsza edycja dotyczyła wówczas dzielnic objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Tegoroczną ankietę wypełnić można pod adresem brg.gda.pl/gpl.

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Gdańska w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.