Gdańsk konsultuje Gminny Program Rewitalizacji

W lutym odbędą się konsultacje społeczne przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska.

Decyzją Rady Miasta, Gdańsk przystąpił do jego sporządzania 31 maja 2016 roku. Mieszkańcy Gdańska mogli przedstawić swoje wnioski do dokumentu już w czerwcu – uwagi zbierano do 5 lipca. Obecne konsultacje gotowego projektu rozpoczną się 1 lutego i potrwają do 2 marca. Podczas nich wyznaczono pięć terminów spotkań:

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

Wnioski i uwagi składać można do końca trwania konsultacji. Formularz konsultacyjny (do pobrania na stronie Biura Rozwoju Gdańska) można złożyć drogą elektroniczną na adres [email protected] bądź przekazać lub wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji tworzony jest na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta lub rady gminy i przyjmowany przez radę w formie uchwały. Sporządzany jest dla wyznaczonych wcześniej w uchwale obszarów rewitalizacji, choć w niezbędnych sytuacjach działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poza nim.

GPR zawiera diagnozę obszaru rewitalizacji, analizę zjawisk negatywnych oraz ich potencjału, cele rewitalizacji, działania, wizję docelową po przeprowadzeniu rewitalizacji, opis oraz koszty planowanych przedsięwzięć. W programie zawarte powinny być związki z już obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy: studium, strategią rozwoju oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.