BCC wnioskuje o zbadanie konstytucyjności zapisów ustawy krajobrazowej

Business Center Club, organizacja zrzeszająca korporacje, instytucje finansowe, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze, kancelarie prawne oraz indywidualnych przedsiębiorców złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności zapisów uchwalonej niedawno ustawy krajobrazowej. Przedstawiciele BCC uważają, że wprowadzone zapisy łamią prawo własności, a podstawą do złożenia wniosku jest jego „istotne znaczenie dla gospodarki kraju”.

Według wnioskodawców ustawa krajobrazowa narusza konstytucyjną zasadę pomocniczości poprzez wprowadzenie instytucji audytu krajobrazowego, tj. analizy przestrzeni jednostki terytorialnej pod względem ochrony krajobrazu. Członkowie BCC obawiają się ubezwłasnowolnienia gmin w zakresie tworzenia i decydowania o ładzie przestrzennym. Ponadto, organizacja uważa, że wprowadzone zapisy negują dotychczasowe postanowienia dotyczące zasad sytuowania reklam umieszczane np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

BCC obawia się również delegalizacji i konieczności usunięcia urządzeń reklamowych umieszczonych w przeszłości na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych. Członkowie organizacji wyrażają także obawy odnośnie możliwości pojawienia się kryzysu w branży reklamowej, co w dłuższym okresie może spowodować znaczną likwidację miejsc pracy.


Komentarz:

Droga ustawy krajobrazowej od powstania idei do jej podpisania przez prezydenta była bardzo wyboista. Naruszyła ona pewien status quo, który uwidacznia się wciąż w polskiej zaśmieconej i zabałaganionej przestrzeni. Ustawa krajobrazowa określiła wiele pojęć, których prawne definicje były niezbędne do prawidłowego egzekwowania prawa. Warto zaznaczyć, że brak stosownych zapisów takich jak np. jednoznaczna definicja reklamy stanowił do tej pory duży problem przy pracach planistycznych i był jednym z często różnie interpretowanych tematów przez wojewodów. Co więcej, zdaniem BCC na wprowadzonych zmianach ucierpią polscy przedsiębiorcy i pracownicy z branży reklamowej. Nie ma tu jednak wzmianki o tym, że przestrzeń również ma swoją wartość, której zły stan wpływa na wszystkich obywateli jak i wygląd naszych miast i wsi. Mamy nadzieję, iż Trybunał Konstytucyjny nie przychyli się do wniosku Business Center Club.