AKTUALNOŚCI

Żuchowski: Przewidziano zachowanie “starych” uprawnień zawodowych

W trakcie konsultacji społecznych ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, poseł na Sejm Artur Zasada zwrócił się z zapytaniem do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie regulacji zawodu urbanisty:

nawiązując do wypowiedzi ministra Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Tomasza Żuchowskiego, dotyczących regulacji zawodu urbanisty, proszę o przedstawienie jak w zamyśle Ministerstwa wygląda sprawa uznawania tzw. starych uprawnień – i to zarówno tych wydawanych przez Ministra, jaki i przez samorządy zawodowe zlikwidowane w roku 2014 r. na mocy rządowej ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych?

Poniżej przedstawiamy odpowiedź

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 4932 Pana Posła Artura Zasady, w sprawie przedstawienia koncepcji uznawania tzw. „starych uprawnień” w kontekście projektowanych zmian przepisów dotyczących uprawnień zawodowych urbanistów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jedną z intencji, procedowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach jest wprowadzenie zasad wykonywania zawodu urbanisty. Podnieść przy tym należy, iż przyjęte rozwiązania uzależniają możliwość wykonywana zawodu od wpisu do centralnego rejestru urbanistów, przy czym uprawniona do wpisu będzie tylko osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Odnosząc się zaś do osób, które nabyły uprawniania zawodowe na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, czyli:

  1. ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. poz. 99, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650)

– przewidziano ich zachowanie. Tym samym osoby te wpiszą się do rejestru bez konieczności złożenia egzaminu państwowego, ale po wykazaniu, że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy, sporządziły co najmniej 10 projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Możliwość wpisu w niniejszym trybie dopuszczalna będzie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Podnieść przy tym trzeba, że idea regulacji intertemporalnych została przedstawiona podmiotom uczestniczącym w procesie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania jako materiał informacyjny. W chwili obecnej trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach ww. procesów, czego wynikiem może być zmiana koncepcji projektowanych regulacji.

Ponadto uprzejmie informuję, że zarówno przedmiotowy projekt ustawy, jak i materiał informacyjny, dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Rządowy Proces Legislacji” – nr z wykazu prac Rady Ministrów UD 257.

Mając na uwadze powyższe, proszę o przyjęcie przedstawionych wyjaśnień.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Żuchowski

Podsekretarz Stanu