AKTUALNOŚCI

Zmiany w załącznikach do wniosku o decyzję środowiskową

Zmiany w załącznikach do wniosku o decyzję środowiskową niosą za sobą planowane przez rząd zmiany w Prawie ochrony środowiska.

Jesienią opublikowany został wstępny projekt zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy przede wszystkim kwestii hałasu, z uwagi na fakt, że obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania map akustycznych, opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem oraz przekazywania Komisji Europejskiej danych i informacji nie są w pełni efektywne i wystarczające.

Rondo Mogilskie w Krakowie

Rondo Mogilskie w Krakowie

Najważniejszym proponowanym zapisem jest przeniesienie odpowiedzialności za sporządzanie strategicznych map hałasu na Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dziś wykonywane są one przez kilkadziesiąt podmiotów, w tym starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, zarządzających głównymi drogami, liniami kolejowymi czy lotniskami.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska będzie musiał przygotować mapy do końca czerwca 2022 roku. Przez kolejny rok marszałkowie województw będą musieli sporządzić przewidujące zadania naprawcze programy ochrony środowiska przed hałasem, które mają być sprawdzane i oceniane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ustawa ocenowa do zmiany

Projekt dotyka też ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zmiany formalne dotyczące wniosków o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych wprowadzone mają być przy okazji regulacji transponującej unijne wymogi dotyczące ochrony przed hałasem.

Obowiązek składania wypisów rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków miałby zniknąć w postępowaniach, gdzie liczba stron przekroczy 20.

Wykreślony zostanie zapis dotyczący map ewidencyjnych. Obecnie do wniosku należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Projekt ustawy zakłada zniesienie tego obowiązku.

Samorządowcy popierają zmiany w ustawie ocenowej, jednak chcą sporządzać mapy hałasu

W swojej opinii prezydent Gdyni zauważył, że wprowadzenie proponowanej zmiany jest konieczne.

Biorąc pod uwagę charakter postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w którym bardzo często występuje więcej niż 20 stron postępowania, wprowadzenie postulowanej zmiany i umożliwienie doręczania pism poprzez obwieszczenie, usprawni przebieg postępowania administracyjnego oraz obniży koszty samego postępowania oraz przyczyni się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi w sposób bardziej efektywny.

Włodarze miast oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich przychylnie patrzą w kierunku zmian, jednak przesyłają też uwagi, w szczególności dotyczące precyzji zapisów dotyczących ochrony przed hałasem, jak m.in. samorządy w Sosnowcu i Warszawie. Władze Krakowa oraz Bydgoszczy sugerują pozostawienie kompetencji w zakresie sporządzania map akustycznych oraz programów starostom lub prezydentom miast na prawach powiatu.

Projekt zaopiniowany został też przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po jego uwagach wykreślony został zapis o możliwości nałożenia, w drodze decyzji, na podmiot korzystający ze środowiska konieczności zastosowania czynności zmierzających do zapewnienia właściwych warunków akustycznych.

Więcej szczegółów w projekcie (opisane zmiany dotyczące decyzji o warunkach środowiskowych znajdują się na stronie 15) na stronie Rządowego Centrum Legislacji.