AKTUALNOŚCI

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W życie weszły zapisu ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmienione zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą spraw związanych z nowym podziałem ministerstw.

Zmianie podlega proces przygotowywania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Marszałek województwa powinien przedstawić projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Wcześniej to minister ds. rozwoju regionalnego stwierdzał zgodność projektu planu z koncepcją zagospodarowania kraju.

Zmiany przedstawiamy na poniższych grafikach:

Zmiany związane z ustawą dotyczą także między innymi przeniesienia obowiązków związanych z aspektem rewitalizacji pod pieczę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W Ministerstwie Rozwoju prowadzone będą wciąż prace związane z polityką miejską oraz koordynacja programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. O zmianach tych informowaliśmy w sierpniu.