AKTUALNOŚCI

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

25 października 2019 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem zmian przepisów jest umożliwienie szybszego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej – szczególnie sieci szerokopasmowego internetu oraz wdrożenie sieci 5G. Istotne w tej kwestii są normy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, nad odpowiednim rozporządzeniem pracuje już Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Łącznie zmienionych zostało 16 ustaw, w tym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają uzgodnienia z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Uzgodnienie z Prezesem UTK jest konieczne w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych dla terenów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Katalog linii kolejowych o znaczeniu państwowym określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, ostatnia zmiana miała miejsce w kwietniu tego roku.

Zapis o zwolnieniu z uzyskiwania odrolnienia lub odlesienia dla inwestycji celu publicznego związanych z potrzebami obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej zmienił swoje miejsce. Umieszczono go w art. 50 ust. 1a, zamiast w dotychczasowym art. 61 ust. 2. Ponadto ułatwienie to zastosowano również do inwestycji z zakresu łączności publicznej.