Zmiana Prawa Budowlanego: łatwiejsze legalizacje samowoli

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy Prawo budowlane. Znamy również tekst rozporządzenia Ministra w sprawie formuły projektu budowlanego. Wśród zmian m.in. uproszczenie legalizacji samowoli budowlanych oraz zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów.

O planach informowaliśmy już w marcu. Zgodnie z zapowiedziami autorów, proces inwestycyjno-budowlany ma zostać uproszczony i przyspieszony.

Projekt budowlany zostanie podzielony na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Umożliwić ma to szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzany na mapie do celów projektowych, określi granice terenu, usytuowanie, obrys obiektu i sieci uzbrojenia terenu (istniejące i planowane), układ komunikacyjny, układ zieleni, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków i informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany zawierać będzie układ przestrzenny, formę architektoniczną obiektów, zamierzony sposób użytkowania obiektów (również z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych), informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe, informacje o wyposażeniu technicznym budynku i opisie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W projekcie technicznym znajdować ma się opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna oraz inne opracowania projektowe. Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Będzie musiał być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Osoby budujące będą składać mniej dokumentów

Do wniosku o pozwolenie na budowę będą dołączane trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznego – budowlanego. Po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projektów otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego.

Zamiast projektu technicznego przy składaniu obiektów wystarczy oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego przed przystąpieniem do robót budowlanych

Dodatkowo samo pozwolenie na budowę będzie mogło być przeniesione na nowego inwestora bez zgody dotychczasowego.

Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

W definicji obszaru oddziaływania obiektu usunięte zostaje wyrażenie “zagospodarowania terenu”. Przedstawiono tu wyroki WSA, w których wskazywano na inne czynniki, takie jak hałas, wibracje, wzmożony ruch drogowy, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczenia czy ograniczenia możliwości korzystania z mediów. Autorzy projektu tłumaczą zmianę koniecznością doprecyzowania przepisów Prawa Budowlanego, tak aby zajmowały się jedynie ograniczeniami możliwości budowy innych obiektów budowlanych.

Z parametrów obiektu budowlanego wykreślone zostaną zapisy dotyczące kubatury oraz powierzchni zabudowy. W tej kwestii projekt budowlany

Przejrzyste zapisy o zgłoszeniu robót budowlanych

Uproszczone zostały zapisy regulujące, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia organowi administracji budowlanej zamiast uzyskania pozwolenia na budowę. W nowym artykule 29 uporządkowano katalog obiektów, których budowa wymaga jedynie dokonania zgłoszenia.

Ułatwione zostanie postępowanie związane z budową obiektów na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Uzupełniono również katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2. W przypadku tarasów przydomowych do 35m2 nie będzie wymagane pozwolenie ani zgłoszenie.

Zmieniono także zasady dotyczące pomostów – gdy całkowita długość wyniesie do 25 m i wysokość wyniesie do 2,5 m od korony pomostu do dna akwenu, wymagane będzie jedynie zgłoszenie.

Z pozwolenia na budowę zwolnione mają być wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie. Z obowiązku wyłączono także stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 .

Ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Obiekty usytuowane na obszarze Natura 2000 będą wymagały zgłoszenia, natomiast obiekty usytuowane poza tym terenem będą zwolnione zarówno z decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia.

Realizacja sieci telekomunikacyjnej będzie możliwa na podstawie zgłoszenia, z obowiązkiem dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu. Zmienią się również zasady dotyczące paczkomatów.

Wprowadzono zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Dostosowano również zasady postępowania kwalifikacyjnego oraz długość praktyk do uzyskania specjalizacji.

Samowole (wybrane)do legalizacji

Zgodnie z projektowanymi przepisami artykułu 49, łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Obecnie delikt związany z naruszeniem prawa budowlanego nie przedawnia się nigdy. Dlaczego 20 lat? Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność jako posiadacz samoistny po takim okresie.

Autorzy ustawy tłumaczą zmianę faktem, że “W Polsce istnieje i jest użytkowanych szereg obiektów budowlanych samowolnie wybudowanych przed wieloma laty, co do których organy nadzoru budowlanego nie mają wiedzy”.

Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że w ubiegłym roku zalegalizowano około 300 nieruchomości, rozebrano natomiast ponad 2 tys. Budynków objętych nową ustawą może być aktualnie nawet 500 tysięcy.

Dodatkowo wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Projekt trafi teraz do parlamentu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Więcej szczegółów na stronie Rządowego Centrum Legislacji.