Zgromadzenie ZMP z dyskusją o kodeksie urbanistyczno-budowlanym

W środę odbędzie się XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Omawiany ma być podczas niego m.in. temat projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Podczas XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich odbyć ma się dyskusja dotycząca projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Weźmie w niej udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Przy poprzednich konsultacjach miasta należące do ZMP zgłosiły szereg uwag i zastrzeżeń do przedstawionej wersji Kodeksu. Ze względu na liczbę wniosków Związek Miast Polskich nie wydał wobec niego wspólnego stanowiska.

W październiku ubiegłego roku przewodniczący ZMP Zygmunt Frankiewicz podkreślał, że przedstawiony projekt resortu infrastruktury i budownictwa jest daleki od doskonałości. Wątpliwości wzbudziły zapisy dotyczące zgody inwestycyjnej, w szczególności organu ją wydającego, rozporządzenie określające zasady zapewnienia partycypacji społecznej – zdaniem ZMP, zgodnie z zagwarantowaną konstytucyjną samodzielnością samorządu terytorialnego, w ustawie powinny być zawarte ogólne zasady zapewnienia partycypacji, a sposób ich realizacji w danym miejscu powinny określać organy samorządowe. Pozytywnie uznano wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy zastąpienie opłaty adiacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Przedstawiciele Związku Miast Polskich zaopiniować mają także między innymi zmiany ustaw o drogach publicznych, o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, czy trzy projekty zmian ustaw o ochronie przyrody.