AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia. Prezydent podpisał nowelizację

16 marca 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Nowelizacja ma na celu usprawnienie procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa wchodzi w życie po trzech miesiącach od podpisania.

Nowelizacja ma usprawnić procesu budowlany, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym. Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Zgłoszeniu (a nie tak jak dotychczas – pozwoleniu na budowę) podlegać będą w szczególności:

  • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m² (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² działki),
  • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m² (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m² działki),
  • wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m².

Projekt budowli musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.