Czy zawód urbanisty powróci?

Informację o powrocie dodatkowych regulacji dotyczących zawodu urbanisty Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało podczas targów BUDMA wraz z prezentacją Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w planach faktycznie znajduje się wprowadzenie uprawnień zawodowych dla urbanistów. Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach będzie dostosowywał regulacje dotyczące zawodów do zmian w systemie planowania przestrzennego, wynikających z projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Wobec czego w projekcie ustawy założono wprowadzenie przepisów regulujących kwestie uprawnień zawodowych dla osób opracowujących projekty aktów planistycznych. Celem zmian jest poprawa jakości aktów planowania przestrzennego oraz kontrola nad wykonującymi zawód urbanisty. Dokumenty planistyczne mają być przygotowywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia wydawane byłyby po zdaniu egzaminu państwowego.

Urbaniści mieliby również obowiązek przeprowadzania szkoleń, co zdaniem MIB poprawić ma kontrolę nad odpowiednim wykonywaniem zawodu. Działalność urbanistów podlegać będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Możliwa ma być także utrata uprawnień, co pozwolić ma na podwyższenie jakości zarządzania przestrzenią w Polsce.

Dokładne szczegóły prac nad ustawy przedstawione mają zostać w przyszłości, gdy projekt trafi do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Zawód urbanisty zderegulowany został w 2014 roku na mocy rządowej ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.  Zniesiono wtedy wymóg posiadania doświadczenia zawodowego oraz obowiązku zdania egzaminu. Pozostawiono jedynie wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi.