Zakopane prezentuje uchwałę krajobrazową

Ograniczenie dopuszczalnej liczby szyldów, banerów oraz powierzchni tablic i urządzeń reklamowych – to elementy zaprezentowanego w tym tygodniu projektu uchwały krajobrazowej dla Zakopanego. Do końca pierwszego dnia lutego 2021 roku mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące projektu regulacji.

Zakopane

Wśród celów przygotowania uchwały znajdziemy między innymi ograniczenie wielkoformatowych reklam, szczególnie przy Zakopiance. Zakopiańska uchwała szczegółowo określa zasady sytuowania tablic reklamowych, w zależności of ich funkcji. Zakazane zostaną tablice i urządzenia reklamowe w formie banerów, potykaczy, nośników wykorzystujących projekcje świetle czy też te zasłaniające okna, drzwi, bramy i detale architektoniczne budynków. Zniknąć mają tablice reklamowe na mostach, wiaduktach, drzewach i krzewach, konstrukcjach oporowych, dachach oraz większości ogrodzeń.

Tablice i szyldy będą mogły zająć maksymalnie 20% powierzchni elewacji w obrębie kondygnacji parteru i sutereny, w tym do 20% powierzchni witryny lub drzwi. Projekt uchwały dopuszcza lokalizację do dwóch szyldów dla każdego z podmiotów prowadzących działalność na danej nieruchomości, do 3 m2 (w przypadku szyldu płaskiego), 1,5 m2 (w przypadku szyldu podwieszonego) lub 0,75 m2 powierzchni (w przypadku szyldu prostopadle do elewacji). Co ważne – szyldy w formie ażurowej, o udokumentowanym istnieniu przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz te objęte ochroną konserwatorską, będą mogły pozostać w przestrzeni Zakopanego.

Panele reklamowe na kioskach, przystankach czy w przejściach podziemnych będą mogły mieć maksymalnie 2,5 m2.

Reklamy okolicznościowe, promujące wydarzenia miejskie będą mogły wisieć wyłącznie na trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego wydarzenia i do tygodnia po jego zakończeniu, przy czym maksymalnie 90 dni. Nawet w formie wolnostojącej będą one mogły mieć maksymalną powierzchnię 3 metrów kwadratowych.

Uchwała reguluje również kwestię ogrodzeń. Ogrodzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej będą musiały mieć nie więcej niż 1,2 m.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia – wymagają dostosowania do zasad i warunków ustalonych uchwałą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. W przypadku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zrealizowanych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub skutecznie
przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dostosowanie ma nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Konsultacje projektu

Uwagi do projektu uchwały należy wnosić do dnia 15 lutego 2021 r. z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, w formie papierowej lub elektronicznej. Forma papierowa obejmuje wniesienie poprzez:

  • pocztę tradycyjną na adres: Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane,
  • pozostawienie w specjalnie oznaczonym pojemniku usytuowanym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Zakopane lub na stanowisku podawczym na parterze budynku.

Forma elektroniczna obejmuje wniesienie poprzez:

  • pocztę elektroniczną na adres: [email protected],
  • platformę usług administracji publicznej ePUAP.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały krajobrazowej Zakopane - wyłożenie

W Kościelisku uchwała obowiązuje już w pełni

Przypominamy, że w 2019 roku przyjęto, zaś w tym roku w czerwcu weszły w pełni w życie przepisy uchwały krajobrazowej dla sąsiedniej gminy Kościelisko. Uchwałę krajobrazową przyjął również Nowy Targ.