AKTUALNOŚCI

Wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków – wzór

Ewidencja Gruntów i Budynków (dalej: EgiB) to rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że jest to rejestr zawierający wszelkie dane dotyczące naszej nieruchomości, zarówno gruntowej, jak i budowlanej. W Polsce, innym określeniem na ewidencję gruntów i budynków jest Kataster Nieruchomości.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlaneEwidencja ta jest prowadzona w systemie informatycznym, a zasoby są gromadzone w bazach danych ewidencyjnych. Bazy te są własnością Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którego zasięg pokrywa całe terytorium naszego kraju. PZGiK dzieli ten rejestr na jednostki, obręby i działki ewidencyjne.

Na podstawie prowadzonych baz ewidencyjnych, tworzone są niniejsze raporty:

 • rejestr gruntów
 • rejestr budynków
 • rejestr lokali
 • kartoteka budynków
 • kartoteka lokali
 • mapa ewidencyjna

 Są to dane, które często są potrzebne w zawodzie urbanisty oraz architekta, których głównym zadaniem jest porządkowanie oraz regulowanie stanu własności danej nieruchomości. Baza danych podlega ciągłej aktualizacji – zawiera (a raczej powinna zawierać) wszelkie istniejące budynki (za wyłączeniem tych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

 Uzyskiwanie wypisu i wyrysu z EgiB:

 Aby uzyskać wypis i wyrys z Ewidencji Gruntu i Budynku, musimy dysponować podstawowymi danymi dotyczącymi danej nieruchomości, takimi jak: numer działki, numer arkusza oraz numer/nazwę obrębu, w którym dana działka się znajduje. Numer działki, o której dane zamierzamy wnioskować, możemy uzyskać z:

 • księgi wieczystej nieruchomości (posiadając numer księgi wieczystej możemy sprawdzić jej treść poprzez portal internetowy ekw.ms.gov.pl)
 • numer działki powinien znajdować się w akcie notarialnym kupna działki/nieruchomości

Jeżeli jednak nie posiadamy takich dokumentów, możemy sprawdzić numer działki oraz obrębu za pomocą jednego z geoportali – krajowego (geoportal.gov.pl) lub lokalnych geoporatali (np. wrosip, mapa.um.warszawa.pl)

Umożliwi to dokładne oznaczenie określonej nieruchomości. Wniosek musi określać do kogo jest skierowany, a także nasze dane osobowe. W przeciwieństwie do wypisu i wyrysu z miejscowego planu przestrzennego, musimy określić cel w którym pobieramy dane dokumenty. Z racji tego, iż informacje zawarte w operacie ewidencyjnym zawierają dane osobowe, możemy dostać wypis niepełny. Uzyskanie pełnego wypisu (z ujawnieniem danych osobowych) wymaga od nas przedstawienia interesu prawnego do danej nieruchomości – jeżeli takie wykazujemy, należy do wniosku dołączyć dokumenty to potwierdzające. W przypadku wątpliwości co do zasadności udostępnienia danych zawierających dane osobowe urząd może nas zobowiązać do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeśli nie jesteśmy w stanie udokumentować istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych, możemy uzyskać wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści , w treści których zostaną ukryte dane osobowe dotyczące właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców. W dalszym ciągu, taki wypis przedstawi nam usytuowanie budynków, wykaz elementów znajdujących się na danej nieruchomości oraz przedstawienie ich powierzchni.

 Do uzyskania dokumentów potrzebne jest wniesienie opłaty – jej wysokość jest zależna od objętości danego opracowania i jest ustalana przez osobę sporządzającą wypis i wyrys. Opłaty ustawowo uregulowane za wypis z ewidencji wynoszą 12 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal oraz 6 zł za każdą następną działkę, budynek lub lokal. Opłaty za wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego wynoszą 120 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal oraz 12 zł za każdą następną działkę, budynek lub lokal.

 Realizacja wypisów, wypisów i wyrysów do 7 dni, okres ten może wydłużyć się do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne będzie dokonanie aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków, realizacja pozostałych dokumentów do 30 dni.

Pobieranie wniosku:Wzór wniosku wypis i wyrys z Egib

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 2013, poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 2012, poz. 1282 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (  Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454), zmienione Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1551).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. nr 37, poz. 333).
 6. Zarządzenie Nr 4228/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzanie kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).