Wyniki ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników – REVITARE

Wyłoniono laureatów trzeciej edycji Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowobadawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Logo

Prawidłowe kreowanie zieleni w przestrzeni publicznej na obszarach objętych rewitalizacją to problematyka pracy architekta krajobrazu Magdaleny Filipiak nagrodzonej w kategorii projektowoplanistycznej. Autorka opracowała wytyczne projektowe dla kształtowania terenów zieleni oraz propozycje działań w dzielnicy Śródka w Poznaniu. Milena Stettner, laureatka nagrody głównej w kategorii społecznej, opierając się na badaniach społecznych przeprowadzonych w trzech małych miastach Dolnego Śląska, prezentuje w jaki sposób rewitalizacja ma wpływ na obraz miasta kreowany w umyśle społeczeństwa. Jak wpływają zrewitalizowane obszary miejskie na charakter miasta oraz określenie urbanistycznego obrazu miasteczka, widzianego oczami mieszkańców i przyjezdnych. Hanna Kubicka, autorka najlepszej pracy w kategorii ekonomiczno-prawnej, przeprowadziła analizę porównawczą przepisów związanych z planowaniem rekultywacji w dwóch różnych systemach gospodarczopolitycznych: polskim i niemieckim. Przeprowadzona analiza przynosi wskazówki dotyczące możliwości usprawnienia procesu planowania rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych w Polsce. W kategorii techniczno-inżynierskiej przyznano dwie nagrody główne. Aleksandra Kiecak, przygotowała przykład symulacji remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu metody PRB. TCE i PCE należą do głównych zanieczyszczeń wód podziemnych na świecie. Skuteczność remediacji może być weryfikowana przy użyciu modelowania numerycznego transportu mas. Rafał Warchulski zmierzył się z problemem określenia potencjalnego środowiskowego wpływu składowania, czy wykorzystania komercyjnego odpadów z eksploatacji i przeróbki rud cynku i ołowiu. Potwierdził użyteczność narzędzi petrograficznych i geochemicznych do prognozowania potencjalnej emisji szkodliwych pierwiastków. Jury przyznało także w kategorii przyrodniczo-krajobrazowej wyróżnienie specjalne dla Karoliny Szaton oraz Moniki Kubicy, za pracę Krajobrazowy Park Linearny Doliny Przemszy i Brynicy. Przedstawione w pracy cele i działania pomagają w uzyskaniu spójności obszaru i poprawie jego wizerunku. Zapoczątkowują istnienie i działanie Krajobrazowego Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy. Laureaci głównych nagród reprezentują Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Trzecia edycja REVITARE cieszyła się dużym zainteresowaniem. W Konkursie organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach: projektowo-planistycznej, przyrodniczo-krajobrazowej, społecznej, ekonomiczno-prawnej oraz technicznoinżynierskiej. Przyznano 5 nagród głównych, 4 wyróżnienia i 1 wyróżnienie specjalne.

NAGRODA GŁÓWNA:
1. mgr inż. arch. kraj. Magdalena Filipiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę „Tereny zieleni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Śródki w Poznaniu” – kategoria projektowoplanistyczna.
2. inż. Milena Stettner, Politechnika Wrocławska, za pracę „Rewitalizacja a obraz miasta, czyli znaczenie procesów odnowy przestrzeni małych miast dla społeczności lokalnej” – kategoria społeczna.
3. inż. arch. kraj. Hanna Kubicka, Politechnika Wrocławska, za pracę „Planowanie działań rekultywacyjnych w świetle polskich i niemieckich regulacji prawnych” – kategoria ekonomicznoprawna.
4. mgr inż. Aleksandra Kiecak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, za pracę Model numeryczny remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu PRB” – kategoria techniczno-inżynierska.

5. mgr Rafał Warchulski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec, za pracę „Prognozowanie emisji pierwiastków potencjalnie toksycznych ze składowanego materiału hutniczego Zn-Pb w świetle badań petrograficznych i geochemicznych” – kategoria techniczno-inżynierska.

WYRÓŻNIENIE:
1. inż. arch. Agata Wierzchoń, Politechnika Śląska w Gliwicach, za pracę „Chaos – ukryte piękno. Rewitalizacja obszaru Gliwickiej dzielnicy Sośnica przy potoku Guido” – kategoria projektowoplanistyczna.
2. mgr inż. arch. Paweł Rajca, Politechnika Śląska w Gliwicach, za pracę „Termy – Kielce: rewitalizacja kamieniołomu Ślichowice” – kategoria projektowo-planistyczna.
3. inż. Ryszard Nejman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, za pracę „Wytyczne do programu rewitalizacji tarnowskiej dzielnicy Mościce” – kategoria społeczna.
4. mgr Wojciech Ozdoba, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, za pracę „Rewitalizacja północnej części Pustyni Błędowskiej” – kategoria ekonomiczno-prawna.
Jury przyznało także jedna nagrodę dodatkową.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
inż. arch. Karolina Szaton, inż. arch. Monika Kubica, Politechnika Śląska w Gliwicach, za pracę „Krajobrazowy Park Linearny Doliny Przemszy i Brynicy” – kategoria przyrodniczo-krajobrazowa.

W REVITARE uczestniczyli studenci, absolwenci uczelni wyższych z lat 2010-2013 oraz doktoranci m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nagrody rzeczowe oraz udział laureatów VIII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych sfinansowane zostały ze środków przekazanych przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie; Haldex S.A., Katowice; Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o., Gliwice; EDF Polska S.A., Warszawa; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Bełchatów; CETCO Poland Cetco Sp. z o.o., Szczytno; Eko Park – Park Przemysłowo-Technologiczny Piekary Śląskie Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., Jastrzębie Zdrój; Biolabor Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza; Urząd Miasta Chorzów; CRONIMET PL Sp. z o.o., Inowrocław; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Kopalnia Zabytkowa w Tarnowskich Górach.
Więcej o konkursie REVITARE na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2014
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 października 2014 r. na VIII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach, o której możecie przeczytać tu. Laureaci nagród głównych oraz wyróżnienia specjalnego zaprezentują swoje prace w trakcie sesji tematycznych konferencji.
Szczegóły dotyczące konferencji: www.revitare-conf.pl

Revitare1