WSA zbadała ważność zmienionych planów sprzed 1995

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zbadał jak traktować plany przyjęte przed, a zmienione po dniu 1 stycznia 1995 roku.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku określiła ważność planów uchwalonych przed jej wejściem w życie na kilka lat. Początkowo miały one obowiązywać do roku 2000. Z uwagi na nikłe pokrycie takimi planami i pod naciskiem samorządowców Sejm przedłużył ten termin do 31 grudnia 2003 r. To właśnie w 2003 roku ważność straciły wszystkie wcześniejsze plany. Jednocześnie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowały swoją moc.

Brakuje regulacji w stosunku do uchwał podjętych na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim zbadał w ostatnich tygodniach co z takimi planami.

W maju 2018 dla takiego terenu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, z usługami i garażami podziemnymi. Zarówno gmina, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło wniosek. Ich zdaniem:

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiadają wymogom określonym w przepisach art. 10 u.z.p. i mają na tyle samodzielny i kompleksowy charakter, iż pozwala to w sposób nie budzący wątpliwości na przyjęcie, że w istocie w zakresie objętym nowelizacją w sposób zupełny określone zostało przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu (…) W tej sytuacji ustalenie warunków zabudowy należało uznać za bezprzedmiotowe.

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Sąd potwierdził argumenty SKO, że uregulowania zapisane w zmianie planu mają samodzielny charakter, stanowią zamkniętą całość i w sposób zupełny określają przeznaczenie objętego terenu. Zdaniem sądu pomimo braku wszystkich wymaganych zapisów w planie, spełnione zostały wszystkie najważniejsze regulowane kwestie i uregulowania mają samodzielny charakter. Nie można więc określać sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ zmieniony po 1995 roku plan określa najważniejsze kwestie. Więcej w orzeczeniu.