AKTUALNOŚCI

Wrocław: Wizja dla rejonu Dworca Świebodzkiego

Biuro Rozwoju Wrocławia przedstawiło koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla obszaru wokół Dworca Świebodzkiego. Przedstawiona spójna wizja realizowana jest jednak w wielu planach.

Wizja dla ok. 70 hektarów przedstawiona w ostatnich dniach ma zostać uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego dla samej stacji i okolic dworca Wrocław Świebodzki. Obszar ograniczony jest ulicami Tęczową, Góralską i Braniborską. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia uchwalonego w tym roku pełnić będzie on funkcję śródmiejską.

Według zaprezentowanych materiałów, koncepcji przyświeca idea miasta zwartego. Przewidywana jest zabudowa wielofunkcyjna oraz sieć otwartych terenów zielonych. Wśród planowanej niezbędnej infrastruktury wyróżniono również m.in. szkołę czy lokalne targowisko.

Teren przecinać maja dwie większe ulice: Noworobotnicza, która zastąpi ulicę Robotniczą w nowym korytarzu, a także Aleja Śródmieścia Południowego, trasa łącząca plac Strzegomski z ul. Grabiszyńską. Centralnym miejscem ma być plac w ciągu Alei Śródmieścia Południowego. Koncepcja przedstawiona przez Biuro Rozwoju Wrocławia pozostawia również możliwość pozostawienia rezerw terenu dla ewentualnego przywrócenia ruchu do dworca Świebodzkiego.

Przedstawiona koncepcja funkcjonalno-przestrzenna ma stanowić bazę dla nowych planów miejscowych dla tego obszaru. Jeden z nich, dla terenów przy ulicy Góralskiej, przygotowywany jest formalnie od października ubiegłego roku. W trakcie opracowania jest również plan dla bezpośredniego sąsiedztwa dworca.