AKTUALNOŚCI

Wrocław bez lokalnych standardów urbanistycznych, Kraków przyjmie standardy za kilka dni

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego unieważniły część zapisów stołecznych lokalnych standardów urbanistycznych, wykraczających poza ustawowe zapisy. Biuro Rozwoju Wrocławia zamierza walczyć z pozaplanistycznym narzędziem poprzez przekonanie radnych do odrzucania wniosków.

Wrocław

Wrocław

Wrocław nie przyjmie lokalnych standardów urbanistycznych. Radni mają chronić system planowania przestrzennego w mieście poprzez odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie przyjętej w ubiegłym roku specustawy. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia zwróciła się do radnych o wspólne wypracowanie stanowiska o konieczności ochrony wypracowanego przez lata systemu planowania przestrzennego Wrocławia i podejmowania uchwał o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, w trybie specustawy mieszkaniowej, tak aby chronić jakość życia mieszkańców.

Lokalne standardy urbanistyczne będą fałszywym sygnałem na realizację inwestycji mieszkaniowych poza ustalonym systemem. Będzie to także zgoda na zabudowę na terenach przeznaczonych na parki, zieleń obiekty edukacyjne oraz miejsca pracy

– podkreśla Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

W 2018 roku Rada Miejska Wrocławia przyjęła nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i to na jego podstawie, a także planów miejscowych obejmujących większość powierzchni miasta, prowadzona ma być polityka przestrzenna.

Kraków z własnymi standardami w najbliższych dniach

Kraków prawdopodobnie przyjmie swoje standardy jeszcze tej zimy. Projekt uchwały przygotowany przez Biuro Planowania Przestrzennego jest już gotowy i trafił w ubiegłym tygodniu do Komisji Planowania i Ochrony Środowiska. W przyszłym tygodniu ma trafić pod obrady Rady Miasta. Projekt zakłada maksymalną lokalizację inwestycji w odległości 750 m od szkół, przedszkoli oraz terenów rekreacji, maksymalną wysokość siedmiu kondygnacji oraz limity miejsc parkingowych. Dotychczas w mieście wpłynął jeden, do tego niekompletny, wniosek w trybie specustawy.

Szczegóły uchwały, którą dyskutować mają radni: link, strefa ograniczeń w lokalizacji miejsc parkingowych.

Samorządy ograniczone zapisami

Choć samorządowcy próbowali przeciwdziałać negatywnym skutkom specustawy poprzez wdrożenie w uchwały dotyczące lokalnych standardów urbanistycznych dodatkowych zapisów, to droga ta nie wydaje się jednak skuteczna. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października ubiegłego roku stwierdziło nieważność części warszawskiej uchwały, przyjętej miesiąc wcześniej. Wojewoda unieważnił zapis dotyczący konieczności zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej, a także wymogu liczby miejsc parkingowych, niezbędnych do obsługi inwestycji towarzyszącej. Podobnie skończyło się postępowanie nadzorce w Piasecznie.

Również Rada Miasta Gdańska uchwaliła akt o znacznie szerszym zakresie. Przy okazji sporządzania uchwały podjęto próbę szerszego uporządkowania przestrzeni, by ochronić ją przed skutkami specustawy mieszkaniowej. Ustalono m.in. wymóg lokalizacji w parterach budynków od strony ulic publicznych oraz ogólnodostępnych przestrzeni np. ciągów pieszych i placów, czy obowiązek poszanowania krajobrazu kulturowego. Wyznaczenie liczby miejsc parkingowych dla inwestycji towarzyszących zapisała w uchwale Gdynia.

Specustawa mieszkaniowa

Prezydent Andrzej Duda 1 sierpnia 2018 roku podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ma ona obowiązywać przez 10 lat. Przepisy umożliwiają realizację pozaplanistycznej procedury inwestycji mieszkaniowych, a także inwestycji towarzyszących. Specustawa nakłada na samorząd wymóg podejmowania szybkich decyzji. Rada gminy jest zobowiązana do wydania, w ramach specustawy, uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub odmowie w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku.

Nowy Dwor Mazowiecki specustawa pierwszy

Pierwsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie specustawy wydana została w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwały dla dwóch pierwszych inwestycji zostały przyjęte jesienią ubiegłego roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Są to budynki mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24 oraz 24a. W tym roku uchwałę pozwalającą na realizację dwóch budynków wielorodzinnych przyjęło Opoczno. Dotychczas jedyną odmowę wydali radni z Chorzowa.