Wołomin: konsultacje Studium

Do 17 czerwca można zapoznać się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 106. Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do 11 lipca 2022 r. (włącznie).

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: [email protected] lub poprzez platformę ePUAP,
  • podczas dyskusji publicznej.