Warszawa zlikwiduje Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Radni Warszawy zdecydowali o likwidacji Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, która działała od 25 lat.

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju jest miejską jednostką budżetową. Utworzona została w 1996 roku.

warszawa

fot. Lemarx | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

W ostatnich latach nadzór merytoryczny nad jej działalnością pełnił Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Do podstawowych zadań „Pracowni Warszawy” należało sporządzanie opracowań planistycznych: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych a także projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Pracownia realizowała też inne prace analityczne i studia przestrzenne, analizy i studia komunikacyjne, czy analizy społeczne i demograficzne.

W październiku projektem likwidacji Pracowni zajmowała się Rada Miasta, w tym Komisja Ładu Przestrzennego. Przyjęta uchwała czeka jeszcze na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pracownia ma działać do 31 grudnia tego roku. Wówczas zostanie zlikwidowana, a jej majątek przejmie miasto.

Jej zadania przejąć ma Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Warszawa zleca również realizację planów miejscowych prywatnym podmiotom, innym niż MPPPiSR.