AKTUALNOŚCI

Warszawa pyta o rozwój ruchu pieszego

Władze Warszawy przygotowały dokumenty dotyczące tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego w mieście. Mają one wyznaczyć standardy i podkreślić znaczenie ruchu pieszego w stolicy.

Warszawa standardyCelem polityki ma być zwiększenie roli i poprawa jakości transportu pieszego przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Zwiększyć ma się ilość podróży odbywanych pieszo, a wprowadzone zapisy mają podkreślić priorytetową rolę ruchu pieszego w tworzeniu systemów transportowych miasta oraz planowaniu przestrzennym. Ruch pieszy pełnić ma szczególnie ważną rolę w obszarze ścisłego centrum miasta i traktowany priorytetowo wraz z ruchem rowerowym i transportem zbiorowym. Zwiększyć ma się też bezpieczeństwo pieszych. Jako warunki odpowiednie dla rozwoju ruchu pieszego uznano ograniczanie ruchu samochodowego oraz parkowania, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej oferty transportu zbiorowego i rowerowego. Twórcy projektu zachęcają do zmian w organizacji przestrzeni ulic i placów oraz poprawy estetyki przestrzeni miejskich. Odzyskiwanie przestrzeni dla pieszych sprzyjać ma przywróceniu ulicom i placom ich tradycyjnych funkcji handlowo-usługowych, społecznych, kulturowych i estetycznych w centrach miast i dzielnic. Dzięki odpowiednim zabiegom urbanistycznym, jak mieszanie i bilansowanie funkcji w obszarach i obiektach, skracane mają być odległości pokonywane pieszo. Projekt wytyczyć ma jednolite standardy dotyczące jakości nawierzchni jak i projektowania oraz wykonywania przestrzeni dla pieszych z podziałem na trzy strefy: centrum funkcjonalno-przestrzennego, zabudowy pierzejowej i przedmieść.

Jak zapewnia Urząd Miasta, autorzy kierowali się zasadami: bezpośredniości, dostępności, bezpieczeństwa, komfortu użytkownika, atrakcyjności społeczno-kulturowej.  Polityka odwoływać ma się do podstawowych celów zapisanych w Studium oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy.

Warszawa pieszy przykladyFakt, że jakość ruchu pieszego w Warszawie jest zróżnicowana przedstawiają wyniki raportu przygotowanego w tym roku przez stowarzyszenie “Zielone Mazowsze”. Władze miejskie i dzielnicowe nie zawsze respektują uchwaloną w 2009 r. strategię transportową.

Konsultacje nad projektem trwają do 30 października 2015 r. Projekty dostępne są do pobrania w formacie pdf (linki pod artykułem). Wgląd do projektu uzyskać można także w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. 21 października w siedzibie biura zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny. Opinie dotyczące planu można składać na formularzu (format doc) mailowo na adres [email protected], w siedzibie Biura lub pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Do pobrania:

Standardy projektowania i wykonywania
Wytyczne projektowania i wykonywania
Strefa I: Centrum funkcjonalno-przestrzenne
Strefa II: Zabudowa pierzejowa
Strefa III: Przedmieścia
Przykłady rozwiązań