Warszawa publikuje “Białą Księgę reprywatyzacji”

Na stronach miasta umieszczona została „Białą Księgę” dotyczącą dekretu Bieruta. W liczącym ponad 400 stron dokumencie zostały umieszczone kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe.

Księga jest dokumentem który pokazuje opis działań podejmowanych przez władze Warszawy na rzecz lokatorów zwracanych budynków oraz proponowanych zmian w przepisach. Księga to otwarty zbiór danych o dotychczasowych decyzjach zwrotowych, linii orzeczniczej sądów oraz działaniach mających na celu wsparcie lokatorów zwracanych nieruchomości. „Biała Księga” będzie na bieżąco uaktualniana o kolejne zestawienia i informacje.

Według informacji udzielonych przez warszawski ratusz, tereny „dekretowe” mają łączną powierzchnię ok. 14.148 ha, stanowi 27,4 proc. powierzchni obecnej Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. Dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni w latach 1947-1949 złożyli ok. 17 tys. wniosków, z czego większość została rozpoznana negatywnie w latach 50, 60 i 70-tych. Niezrealizowane roszczenia przeszły następnie na spadkobierców, a część z nich została sprzedana osobom trzecim.

Prezydent m. st. Warszawy jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosków o przyznanie prawa własności czasowej złożonych przez dawnych właścicieli – w przypadkach kiedy stwierdzono nieważność odmownych orzeczeń oraz wniosków które od chwili złożenia nie zostały rozpoznane decyzją administracyjną. Miasto również ustala i wypłaca odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy tzw. Dekretu warszawskiego w trybie  art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Od 1990 roku złożono już ponad 7 tys. wniosków,  dokonano ponad 4 tys. zwrotów a stolica wypłaciła ponad 1,13 mld zł na odszkodowania. Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości (ponad sto dotyczy placówek oświatowych) i ponad 3,8 tys. postępowań o odszkodowania a zobowiązania z nich wynikające są szacowane na miliardy złotych.

Biała księga jest dostępna pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci