AKTUALNOŚCI

Warszawa: Konsultacje społeczne zmiany Studium

Warszawa prezentuje zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W lutym odbędą się konsultacje dokumentu w kwestii zabudowy śródmiejskiej. Kompleksowa zmiana Studium nastąpi najwcześniej za rok.

Granice zabudowy śródmiejskiej w wyłożonym do wglądu Studium Warszawy

Granice zabudowy śródmiejskiej w wyłożonym do wglądu Studium Warszawy

Warszawa przystąpiła do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestii uzupełnienia o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w czerwcu ubiegłego roku. Zmiana wynikała z korekty rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. We wcześniej wersji jako zabudowę śródmiejską określano „zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta”. Urzędnicy sami określali, czy dana inwestycja zalicza się do tego typu zabudowy. Po wprowadzonych dwa lata temu zmianach, definicja wprowadziła zależność tej strefy od określenia jej w miejscowym planie, a w przypadku jego braku – w Studium. Zapisy dokumentów planistycznych tego określenia jednak często nie posiadały. Stąd wiele inwestycji, zlokalizowanych teoretycznie w centrach dużych miast, nie mogło skorzystać z zalet (dla inwestora) warunków prawnych dla zabudowy śródmiejskiej.

Projekt zmiany Studium dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Warszawy. Wyłożenie planu rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 19 lutego. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10 lutego, zaś uwagi składać można do 12 marca poprzez adres e-mail [email protected], podczas dyskusji publicznej, osobiście lub poprzez ePUAP.

Nowe Studium w przyszłym roku

Etapy prac nad nowym Studium Warszawy w 2021 roku

Planowane prace nad nowym Studium Warszawy | źródło: Ewa Janczar/facebook

Jednocześnie trwają pracę nad kompleksową zmianą Studium. O planach dotyczących dokumentu poinformowała w ostatnich dniach Ewa Janczar, radna Warszawy. Prace nad częścią określającą kierunki rozwojowe stolicy potrwać mają do sierpnia. Jesienią opracowana ma być zaś prognoza oddziaływania na środowisko. W grudniu przewiduje się prezentacje projektu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Studium może zostać przyjęte najwcześniej w 2022 roku.

W Warszawie obowiązuje obecnie Studium z 2006 roku (z późniejszymi zmianami).