Warszawa: Konkurs na zieleń nad Kanałem Żerańskim

Stołeczny ratusz ogłosił konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów zieleni w rejonie Portu Żerańskiego. Konkurs organizowany jest przy współpracy Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu, a nadzór i realizację procesu konsultacji prowadzi Fundacja Pole Dialogu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim. Wyłoniona koncepcja zagospodarowania ma być w części będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Realizacja projektu zakłada zaprojektowanie ogólnodostępnych terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej, mających aktywizować oraz integrować lokalną społeczność. Wśród wytycznych znajdziemy m.in. realizację traktu pieszo-rowerowego, wprowadzenie infrastruktury rekreacyjnej, rekomendację braku grodzenia czy wprowadzenia rozwiązań retencjonujących wodę opadową. W dokumentacji projektowej czytamy, że:

Zaprojektowane elementy powinny być przeznaczone dla wszystkich grup społecznych bez podziału na płeć, wiek czy też zamożność.

Więcej szczegółów dotyczących uwarunkowań i założeń na stronie organizatora.

Terminy:
do 27.11.2018 – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (do 6.12.2018 – odpowiedzi na pytania)
do 13.12.2018 – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 21.12.2018 – wyniki kwalifikacji
do 2.01.2019 – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (do 10.01.2019 – odpowiedzi na pytania)
do 5.01.2019 – wizja lokalna obszaru opracowania
do 28.02.2019 – składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
11.03.2019 – rozstrzygnięcie Konkursu