Warszawa: dodatkowy czas na wnioski do Studium

Władze stolicy zdecydowały się na wydłużenie terminu składania wniosków do nowego Studium. Można je jeszcze składać od 23 stycznia do 28 lutego.

Warszawa

Konsultacje społeczne nowego Studium trwały od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019. W ich trakcie odbyło się wiele spotkań, debat oraz warsztatów poświęconych przybliżeniu tematyki Studium. Konsultacje były organizowane na etapie składania wniosków do nowego Studium. Teraz władze zdecydowały się na dodatkowy termin składania wniosków.

Obecny dokument obowiązuje od prawie 12 lat i był już kilkakrotnie zmieniany uchwałami radnych. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Na nowy dokument będziemy musieli poczekać. Władze stolicy szacują powstanie dokumentu na okres około 2,5 roku.

Jak zapewniają władze Warszawy nowe Studium ma stworzyć miasto bardziej przyjazne mieszkańcom i odporne na zmiany klimatyczne. Wśród kierunków zmian znajdziemy m.in. zahamowanie rozlewania się zabudowy miejskiej, ograniczenie kosztów ekonomicznych i ekologicznych, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, wprowadzenie obszarów wielofunkcyjnych czy ochronę zieleni i wody.

Wnioski w dodatkowych terminach należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter), ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do 28 lutego 2019 roku.

Uwagi stowarzyszeń

Dotychczas na naszą skrzynkę otrzymaliśmy m.in. listę uwag zgłoszonych przez stowarzyszenie SISKOM. Autorzy zapewniają, że w celu złożenia konkretnych postulatów, należy przeprowadzić szereg analiz:

nie składaliśmy konkretnych postulatów, pisaliśmy natomiast najważniejsze naszym zdaniem problemy oraz wskazaliśmy jakiego rodzaju analizy należy wykonać, aby móc przejść do etapu szczegółowych uwag. Deklarujemy zgłoszenie uwag szczegółowych w momencie poznania wyników analiz, wykonanych na potrzeby opracowania nowego studium.

Instytut Rozwoju Warszawy wnioskuje do władz miasta o uwzględnienie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy możliwości usytuowania jak największej ilości nowych miejsc pracy po praskiej stronie Wisły, tym bardziej że istnieją jeszcze obszary w których możliwe jest lokalizowanie firm wysokich technologii, biur, urzędów czy innego typu usług. Nie wymaga to zasadniczo nakładów finansowych ze strony budżetu miasta, a da efekt w postaci, zmniejszonych korków w godzinach szczytu na kierunku wschód-zachód, mniejszą ilość samochodów w lewobrzeżnym centrum Warszawy, a co za tym idzie lepsza jakość powietrza. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasz wniosek wpisuje się w proces rewitalizacji Pragi i będzie służył jej zrównoważonemu rozwojowi.