W piątek głosowanie nad projektem ustawy o rewitalizacji

30 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji, który wpłynął do sejmu 2 lipca. Projekt ustawy przyjęty został przez sejmowe komisje Infrastruktury, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Głosowanie nad projektem ustawy o rewitalizacji odbyć się ma 24 lipca.

Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Według założeń rewitalizacja stać ma się celem publicznym oraz fakultatywnym zadaniem własnym gminy. W formie uchwały gminy przyjmować mają programy rewitalizacji. Zaś w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego, gmina będzie mogła zamiennie uchwalić miejscowy plan rewitalizacji. Podobnie jak plan miejscowy będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Więcej informacji o projekcie ustawy w opublikowanym w czerwcu artykule.

Przebieg prac nad ustawą śledzić można na stronie Sejmu RP.