Ustawa o rewitalizacji uchwalona

Dzisiaj rano uchwalona została ustawa o rewitalizacji. Posłowie w porannym głosowaniu przyjęli dwie z trzech poprawek zgłaszanych przez komisje oraz samą ustawę. Według szacunków MiR tereny zdegradowane kwalifikujące się do ustawowej rewitalizacji stanowią ok. 20% powierzchni Polski.

Sejm fot. Krzysztof Białoskórski

Sejm / fot. Krzysztof Białoskórski

Za projektem ustawy głosowało 276 posłów, 4 było przeciw, a 146 wstrzymało (głosowało 426). Tutaj szczegóły jak głosowali prlamentarzyści.

Jak podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak “Tylko kompleksowe, skoncentrowane i zaplanowane przy udziale lokalnej społeczności różnorodne działania, zapewnią skuteczność działań rewitalizacyjnych, a w efekcie znaczącą poprawę jakości życia na rewitalizowanych terenach. Zaproponowane w ustawie rozwiązania, wspomogą ten proces. O potrzebie takiej regulacji samorządowcy mówili już od dawna”.

Ustawa o rewitalizacji wprowadza definicję całego procesu rewitalizacji oraz przedstawia jak ma on wyglądać. Ma na celu umożliwienie kompleksowej odnowy obszaru zdegradowanego i wprowadzenie zmian społecznych, przestrzennych czy infrastrukturalnych, poprawiających jakość życia. Przekłada szereg narzędzi, z których samorządy gminne będą mogły korzystać by wprowadzić skuteczne przeobrażenia. Wśród nich znaleźć się mają:

  • utworzenie na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi korzystanie ze szczególnych rozwiązań (np. możliwość przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprości procedury administracyjne związane z realizacją gminnego programu rewitalizacji;
  • uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji (szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miejscowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji przewidzianych w planie.

Sama rewitalizacja będzie opcjonalna, ale już jej rozpoczęcie wymagać będzie powołania Komitetu Rewitalizacji jako organy doradczego i wspomagającego cały proces. Istotnym jej elementem ma być szeroki dialog z lokalną społecznością i silny jej udział w tworzeniu oraz realizacji gminnego programu rewitalizacji (GPR).

Podczas głosowania posłowie przyjęli do ustawy poprawki. Pierwsza – zgłoszona przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – dotyczyła uznania, że niezamieszkałe poprzemysłowe tereny, takie jak tereny powydobywcze, pokolejowe, powojskowe mogą podlegać rewitalizacji, jeśli występują na nich negatywne zjawiska, np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, przekroczenie standardów jakości środowiska czy obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

Przed ustawą jeszcze droga przez Senat oraz ostateczna decyzja Prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub przekazać Trybunałowi Konstytucyjnemu do skontrolowania zgodności z Konstytucją RP.

Tekst projektu ustawy znajdą Państwo tutaj. Opis szczegółów ustawy o rewitalizacji już wkrótce u nas.