Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Ustawą zajmą się teraz senatorzy.

O zmianach informowaliśmy już w listopadzie. Na poziomie krajowym nastąpić ma odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ich rolę spełniać mają Koncepcja Rozwoju Kraju oraz średniookresowa strategia rozwoju kraju.

Głównym dokumentem określającym politykę rozwoju i zasady jej realizacji będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju. Dokument ten miałby być opracowywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Zamiast diagnozy, strategia ma zawierać wnioski z niej. Zgodnie z przyjętymi przepisami, po wejściu w życie ustawy rolę tę miałaby spełnić Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Koncepcja rozwoju kraju będzie dokumentem określającym wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres do 30 lat. Przedstawiać będzie warianty rozwojowe i wyzwania kraju w wymiarach społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Opracowywana będzie na podstawie wielokryterialnych analiz. Koncepcja rozwoju kraju będzie przygotowywana przez premiera lub ministra, przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały, a następnie informacja o jej przyjęciu będzie przekazywana do Sejmu i Senatu. Pierwsza powstanie w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zaprezentowane zmiany mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych. W drugim etapie zmian planowane jest uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz reforma planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025.

W trakcie prac nad ustawą, proponowane przepisy skrytykowało Towarzystwo Urbanistów Polskich:

Usunięcia KPZK z systemu planistycznego, przy jednoczesnym unieważnieniu z mocy ustawy, bez vacatio legis, obowiązującego dokumentu koncepcji mającego perspektywę do roku 2030, będzie odebrane jako drugi już – po unieważnieniu planów miejscowych – akt bezpośredniej destrukcji systemu planowania przestrzennego w Polsce.

– czytaliśmy w uzasadnieniu.

Nowelizacja wprowadza nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych pomiędzy samorządami: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne, które będą mogły być zawierane pomiędzy rządem, a samorządami.

Za uchwaleniem projektu nowelizacji ustawy głosowało 417 posłów, a jeden był przeciw.