AKTUALNOŚCI

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych w przygotowaniu

Dobiegają końca konsultację nad ustawą o kooperatywach mieszkaniowych. Ułatwić może powstawanie domów i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej inwestycji.

Wrocław budownictwo mieszkaniowe

Projekt trafił w czerwcu do konsultacji publicznych. Przewiduje sformułowanie definicji legalnej pojęcia „kooperatywa mieszkaniowa”:

dobrowolnym zrzeszeniem co najmniej trzech osób fizycznych współdziałających ze sobą wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez realizację przedsięwzięcia polegającego na:

1) nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego albo

2) nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej co najmniej trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo

3) nabyciu budynku oraz przeprowadzeniu w nim robót budowlanych, po których zakończeniu będą się w nim znajdowały się co najmniej trzy samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737).

Brak definicji, choć nie uniemożliwił realizacji inwestycji przez kilka kooperatyw, stanowić miał istotną barierę na etapie ubiegania się o finansowanie kredytowe w bankach. Trudnością był też dostęp do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

Dodatkowo w kooperatywach mieszkaniowych przyszli mieszkańcy biorą czynny udział w procesach decyzyjnych podczas projektowania i realizacji inwestycji. Kooperatywa mieszkaniowa mogła będzie powstać na podstawie zawartego w formie pisemnej porozumienia lub zostać powołana w formie spółki cywilnej.

Wychodzimy z propozycją nowego instrumentu w ramach polityki mieszkaniowej państwa, czyli kooperatyw mieszkaniowych. Daje on nowe możliwości tym, którzy chcą współpracować ze sobą przy budowie mieszkań na własne potrzeby

– mówił na briefingu prasowym wiceminister Artur Soboń

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, przy tego typu inwestycjach możliwe jest ograniczenie kosztów zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest zmniejszenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20-30%.

Ustawa miałaby wejść w życie wraz z początkiem stycznia przyszłego roku.

Z projektem zapoznać można się poniżej:

ustawa o kooperatywach mieszkaniowych projekt
.