AKTUALNOŚCI

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski otwiera Pracownię Urbanistyczną – nabór na stanowisko Główny Specjalista – projektant urbanista

W związku z utworzeniem Pracowni Urbanistycznej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ogłoszono nabór na stanowisko Głównego Projektanta Urbanisty

Termin składania dokumentów mija pierwszego sierpnia 2016 o 15:15.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe, o kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna;
• udokumentowany co najmniej 8-letni staż pracy, w realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
• udokumentowany co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy w administracji publicznej  na stanowiskach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
• udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektem lub prowadzenie własnej działalności bądź też kierowanie biurem projektów/jednostką projektową;
• udokumentowanie realizacji opracowań w szczególności w odniesieniu do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarach miast;
• bardzo dobra znajomość aktów prawnych: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym w tym dotyczących procesu inwestycyjnego wraz z orzecznictwem;
• umiejętności kierowania i zarządzania projektem;
• umiejętności organizacji pracy i kierowania zespołem;
• umiejętność kierowania i zarządzania projektem;
• obsługa komputerowych systemów informatycznych w MS Office (Word, Exel, Acces), w tym umiejętność posługiwania się programami do sporządzania rysunków opracowań planistycznych,
• znajomość problematyki lokalnej;
• znajomość zagadnień polityki rozwoju miast;
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• kreatywność, zaangażowanie;
•  obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
• asertywność;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność myślenia analitycznego i przestrzennego.

b. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje dodatkowe kandydata;
• znajomość zagadnień rewitalizacji;
• znajomość zagadnień związanych z organizacją konkursów urbanistycznych i architektonicznych;
• umiejętność posługiwania się programami GIS.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy udziale pracowników pracowni;
2) sporządzanie bardziej złożonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany;
3) sprawowanie kontroli nad zgodnością miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium oraz nad jakością ustaleń planów i opracowań towarzyszących, sporządzanych przez pracowników pracowni, w tym prognoz skutków finansowych wynikających z ustaleń planów miejscowych;
4) sporządzanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych;
5) sporządzanie analiz, studiów, koncepcji i prezentacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
6) uczestniczenie w rozpatrywaniu wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium;
7) uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków i wydawaniu opinii do planu województwa i planu zagospodarowania przestrzennego MOF;
8) współpraca z Architektem Miasta przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych, makiet i modeli 3D na potrzeby tych opracowań;
9) uczestniczenie w opiniowaniu opracowań  związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, sporządzanych przez inne organy, w tym w sporządzaniu wniosków i opinii do projektów planów i studiów gmin sąsiednich;
10) uczestniczenie w opiniowaniu opracowań i propozycji rozwiązań przestrzennych związanych z zagospodarowaniem terenów w granicach miasta oraz wniosków w sprawie toczących się postępowań administracyjnych;
11) sporządzanie wykładni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12) uczestniczenie w pracach Miejskiej  Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w konsultacjach społecznych, w tym w dyskusji publicznej nad ustaleniami planu.

Więcej informacji na tematu naboru na stanowisko Głownego Specjalisty – Projektanta Urbanisty można znaleźć pod adresem http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/wakaty/2/133/stanowisko_Glowny_Specjalista_-_projektant_urbanista/